Ски лифтове и писти

Ски лифтове

Кабина
Моста
Коларски
Бъндерица 1
Бъндерица 2
Шилигарник
Чалин валог
Тодорка
Плато
Стара котва
Детска котва
Паница B
Влек Чалин
Църна Могила

Ски писти

Коларски
Бъндерица
Плато 1
Балканиада
Шилигарник 1
Тодорка
Стара писта
Юлен
Томба
Шилигарник 2
Плато 2
Стражите
Църна Могила
Чалин валог 2
Чалин валог 1
Ски път 1
Ски път 2
Работно време на кабинков лифт 08:30 - 17:00, ски лифтове 08:45 - 16:15.

Снежна покривка

Банско
0 cm
Бъндеришка поляна
0 cm
Тодорка
0 cm

Времето

thursday 28
AM
dayclear
clear
snow - cm
min. 5 max. 7
humidity 31%
wind 5 km/h
PM
nightclear
clear
snow - cm
min. 3 max. 4
humidity 45%
wind 5 km/h
NIGHT
dayclear
clear
snow - cm
min. 4 max. 6
humidity 41%
wind 10 km/h
friday 29
AM
dayclear
clear
snow - cm
min. 5 max. 7
humidity 41%
wind 10 km/h
PM
nightclear
clear
snow - cm
min. 3 max. 3
humidity 50%
wind 10 km/h
NIGHT
dayclear
clear
snow - cm
min. 3 max. 5
humidity 36%
wind 10 km/h
saturday 30
AM
dayclear
clear
snow - cm
min. 4 max. 6
humidity 33%
wind 5 km/h
PM
nightclear
clear
snow - cm
min. 2 max. 3
humidity 48%
wind 5 km/h
NIGHT
dayclear
clear
snow - cm
min. 2 max. 4
humidity 39%
wind 5 km/h
sunday 31
AM
dayclear
clear
snow - cm
min. 3 max. 5
humidity 37%
wind 5 km/h
PM
nightclear
clear
snow - cm
min. 1 max. 1
humidity 58%
wind 5 km/h
NIGHT
daypartcloud
some clouds
snow - cm
min. 1 max. 3
humidity 49%
wind 5 km/h
monday 01
AM
daycloud
cloudy
snow - cm
min. 3 max. 4
humidity 45%
wind 10 km/h
PM
nightlightrain
light rain
snow - cm
min. 2 max. 4
humidity 92%
wind 10 km/h
NIGHT
daymodrain
mod rain
snow - cm
min. 4 max. 4
humidity 98%
wind 20 km/h
tuesday 02
AM
dayrainshowers
rain shwrs
snow - cm
min. 4 max. 5
humidity 93%
wind 20 km/h
PM
nightpartcloud
some clouds
snow - cm
min. 4 max. 5
humidity 58%
wind 20 km/h
NIGHT
dayclear
clear
snow - cm
min. 5 max. 7
humidity 42%
wind 15 km/h

Правила за "Влез в отбора на шампиона" 2019

ДАТА НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЪСТЕЗАНИЕТО: 14 Декември 2019 г.

 

ОРГАНИЗАТОР НА СЪСТЕЗАНИЕТО: „Файф Дабълю Комюникейшънс” ООД и „Юлен” АД

 

НАГРАДИТЕ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО СЕ ОСИГУРЯВАТ ОТ:

 

Спонсорите на Играта: Първа Инвестиционна Банка и Юлен и се дистрибутират от „Юлен“АД и „Файф Дабълю Комюникейшънс” ООД.

 

СЪСТЕЗАНИЕТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА БАНСКО, БЪНДЕРИШКА ПОЛЯНА.

 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ:

 

Участие в Състезанието могат да вземат всички, които отговарят на условията за участие, предвидени в Правилата за участие и Общите услoвия.

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Провеждането и участието в Състезанието на „Юлен” АД се извършва в съответствие с правилата, установени по-долу.

 

Всеки участник е длъжен да спазва настоящите правила. Всеки участник може да вземе участие в Състезанието само след приемане на настоящите правила.

 

УЧАСТИЕ:

 

Ограничения за участие:

 

Не може да бъде участник в Състезанието лице, което е съдружник или акционер, или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за „Юлен” АД или „Файф Дабълю Комюникейшънс” ООД, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Състезанието. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Състезанието има право да преустанови участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът на Състезанието самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ за участие в Състезанието:

 

Чл. 1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между организатора от една страна и участниците в Състезанието от друга страна, както и условията за участие в нея.

 

Чл. 2. Навсякъде в Общите условия дефинираните в този член думи и изрази ще имат следното значение:

 

“Състезанието” се провежда в рамките на гр. Банско, Бъндеришка поляна, специално обособена зона от писта „Алберто Томба“.

“Участник” e всяко физическо лице, което чрез своята регистрация в интернет страницата www.banskoski.com или чрез директна регистрация на място в деня на събитието заяви желание за участието си чрез попълване на регистрационна форма и/или декларация за участие.

Чл. 3. /1/ Участник в Състезанието може да бъде само физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години, притежаващо лична карта.

 

/2/ Не може да бъде участник лице, което е ангажирано в дейността на организатора, или което е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администриранeто на Състезанието.

 

/3/ При наличие на данни, установяващи неизпълнение на изискванията по предходните алинеи, организаторът има право да спре участието до опровергаването им от страна на участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

 

Чл. 4. С регистрацията в уеб сайта или чрез директна регистрация на място, участникът заявява съгласие за участие в Състезанието и съгласие с правилата на същото, в това число и с настоящите Общи условия. Участникът заявява изрично своето съгласие, предоставените от него лични данни за участие в Състезанието, да бъдат обработвани от „Файф Дабълю Комюникейшънс” ООД за целите на играта, включително и за директния маркетинг. Участникът се съгласява, че може да получава информация, свързана със Състезанието, чрез съобщения, изпратени до неговия e-mail, с който се е регистрирал да участва в Състезанието.

 

Чл. 5. Организаторът определя правилата на Състезанието едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията му, както и да прекрати временно или постоянно участието на участник в нея, ако същият не спазва установените правила.

 

Чл. 6. /1/ Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организатора.

 

/2/ Участниците имат право да правят предложения за промяна на Общите условия. Предложенията не обвързват Организатора.

 

/3/ Организаторът е длъжен да обяви измененията и допълненията в Общите условия.

 

/4/ Действието на измененията и допълненията е в сила от момента на обявяването им на интернет страницата www.banskoski.com. Изменените и/или допълнени Общи условия обвързват участниците в Състезанието с приемането им по начините, посочени по-горе, включително и с отбелязване на отговор в анкетата.

 

Чл. 7. /1/ Участникът се индивидуализира в Състезанието посредством регистрацията си в интернет сайта http://www.banskoski.com, която е използвал за участие в Състезанието, както и с директната регистрация на място в деня на Състезанието.

 

/2/ Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чийто e-mail е използван от друго лице, независимо дали е дало или не съгласие за това.

 

/3/ Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, станали му известни при участието им в Състезанието. Обявяването на участниците-победители (спечелили награди) се извършва по начин, позволяващ тяхната индивидуализация и недопускащ разкриването на лични данни.

 

Чл. 8. Участието в Състезанието е безплатно.

 

Чл. 9. /1/ Спечелената награда от печелившия участник се предава, ако са налице кумулативно всички изброени по-долу условия:

 

Състезаващият се участник се е регистрирал на уеб страницата http://www.banskoski.com или чрез директна регистрация на място в деня на Състезанието.

В случай, че се наложи прекъсване на промоцията по технически причини, Организаторът има право да отложи продължаването на промоцията до отстраняването на техническата неизправност.

Чл. 10. /1/ Наградата се предава лично на спечелилия участник, като самоличността му се установява с представяне от него на валидна лична карта и след като бъде безспорно установено, че именно това е лицето, спечелило наградата. Ако спечелилият не получи наградата си в деня на раздаването, трябва да се свърже с организатора до 15 Януари 2020 г. на тел 02/9480000 или чрез e-mail: office@5w-pr.com

 

/2/ Организаторът не носи отговорност, че е предал наградата на приносител на личната карта, в случай, че последният е различен от лицето, спечелило наградата.

/3/ Наградата, спечелена от участник, не може да бъде преотстъпвана на друго лице.

Чл. 11. Правилата на Състезанието са неразделна част от настоящите Общи условия.

Чл. 12. Оспорването на резултатите от Състезанието, валидността и верността на който и да е резултат от гласуване от страна на участник, няма действие спрямо Организатора.

 

Настоящите общи условия и правила влизат в сила на 2 Декември 2019 г.

 

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Състезанието и участници в същото се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

 

1/ Спусканията се провеждат от 11.00 ч. до 12.00 ч.

 

МЕХАНИЗЪМ НА СЪСТЕЗАНИЕТО „ВЛЕЗ В ОТБОРА НА ШАМПИОНА“

 

1/ Има право на участие всеки, който е навършил 18 годишна възраст и притежава валидна лична карта.

 

2/ На всеки участник се дава стартов номер на пропусквателните пунктове срещу лична карта. Пунктовете са ситуирани непосредствено до лифт станцията на Бъндеришка поляна от 9:30 ч. до 10:30 ч.

 

3/ Участниците задължително подписват Декларация, с която освобождават организатора от отговорност за каквато и да е форма на щети, вреди и травми.

 

4/ Допускат се до старта само участници задължително с каски и подходяща екипировка.

 

5/ Първите 15 състезатели от отбора с най-добро общо време директно получават право за участие в играта „Ловци на съкровища”.

 

6/ Според определеното време на състезанието (1 час), ще се допуснат не повече от 30 души за участие, разпределени в два отбора.

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки"

Вижте повече OK