• Летният сезон на Бъндеришка поляна започва на 29.06.24! Заповядайте на прохлада! 

Ски лифтове и писти

Ски лифтове

Кабина
Моста
Коларски
Бъндерица 1
Бъндерица 2
Шилигарник
Чалин валог
Тодорка
Платото
Стара котва
Детска котва
Паница B
Влек Чалин
Църна Могила

Ски писти

Коларски
Бъндерица
Платото 1
Балканиада
Шилигарник 1
Тодорка
Стара писта
Юлен
Томба
Шилигарник 2
Платото 2
Стражите
Църна Могила
Чалин валог 2
Чалин валог 1
Ски път 1
Ски път 2
Работно време на кабинков лифт 08:30 - 17:00, ски лифтове 08:45 - 16:15.
Лифт Бъндерица 2: 09:00 - последно качване 16:15, лифт Плато: 09:00 - последно качване 16:00

Снежна покривка

Банско
0 cm
Бъндеришка поляна
0 cm
Тодорка
0 cm

Времето

tuesday 23
AM
daylightrain
light rain
snow - cm
min. 16 max. 16
humidity 60%
wind 5 km/h
PM
nightrainshowers
rain shwrs
snow - cm
min. 12 max. 14
humidity 74%
wind 5 km/h
NIGHT
dayrainshowers
rain shwrs
snow - cm
min. 14 max. 16
humidity 58%
wind 5 km/h
wednesday 24
AM
daycloud
cloudy
snow - cm
min. 15 max. 16
humidity 54%
wind 5 km/h
PM
nightlightrain
light rain
snow - cm
min. 11 max. 14
humidity 69%
wind 0 km/h
NIGHT
daymodrain
mod rain
snow - cm
min. 10 max. 10
humidity 93%
wind 5 km/h
thursday 25
AM
daylightrain
light rain
snow - cm
min. 10 max. 11
humidity 94%
wind 5 km/h
PM
nightclear
clear
snow - cm
min. 10 max. 10
humidity 61%
wind 10 km/h
NIGHT
dayclear
clear
snow - cm
min. 11 max. 13
humidity 50%
wind 10 km/h
friday 26
AM
daypartcloud
some clouds
snow - cm
min. 15 max. 15
humidity 51%
wind 5 km/h
PM
nightclear
clear
snow - cm
min. 12 max. 14
humidity 57%
wind 5 km/h
NIGHT
dayclear
clear
snow - cm
min. 14 max. 15
humidity 38%
wind 5 km/h
saturday 27
AM
dayclear
clear
snow - cm
min. 18 max. 19
humidity 34%
wind 5 km/h
PM
nightclear
clear
snow - cm
min. 14 max. 16
humidity 43%
wind 0 km/h
NIGHT
dayclear
clear
snow - cm
min. 16 max. 18
humidity 40%
wind 5 km/h
sunday 28
AM
dayclear
clear
snow - cm
min. 20 max. 21
humidity 37%
wind 0 km/h
PM
nightclear
clear
snow - cm
min. 15 max. 18
humidity 50%
wind 0 km/h
NIGHT
dayclear
clear
snow - cm
min. 17 max. 18
humidity 44%
wind 10 km/h

ПРАВИЛА за участие в играта „Ловци на съкровища“ 2023

ДАТА НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИГРАТА: 16 Декември 2023 г.

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА: „Файф дабълю комюникейшънс”ЕООД и „Юлен” АД

НАГРАДИТЕ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА СЕ ОСИГУРЯВАТ ОТ:

Спонсорите на Играта: Първа Инвестиционна Банка, Домейн Бойар, А1, Кемпински Хотел Гранд Арена Банско, МаксСпорт, Юлен, Балкан Холидейз, Община Банско, БНК, Дженерали, Нестле, Уинбет и се дистрибутират от „Юлен“АД и „Файф дабълю комюникейшънс“ ЕООД.

ИГРАТА ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА БАНСКО, БЪНДЕРИШКА ПОЛЯНА.

 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ:

Участие в Играта могат да вземат всички, които отговарят на условията за участие, предвидени в Правилата за участие и Общите услoвия.

 

Общи положения

Провеждането и участието в Играта на „Юлен” АД се извършва в съответствие с правилата, установени по-долу.

Всеки участник е длъжен да спазва настоящите правила. Всеки участник може да вземе участие в Играта само след приемане на настоящите правила. Общият брой награди от томболата е 35.

 

УЧАСТИЕ:

Ограничения за участие:

Не може да бъде участник в Играта лице, което е съдружник или акционер, или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за „Юлен” АД или „Файф дабълю комюникейшънс“ ЕООД, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Играта има право да преустанови участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът на Играта самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ за участие в Играта:

Чл.1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора от една страна и участниците в Играта от друга страна, както и условията за участие в нея.

1 С приемането на настоящите Общи условия, организаторът и неговите подизпълнители се задължават при събирането и обработването на лични данни на участващите в играта физически лица да се съобразяват с изискванията и разпоредбите на Регламент 2016/679 на Съвета на ЕС и на Европейския парламент от 27 април 2016.

2 С приемането на настоящите общи условия участващото физическо лице дава доброволно своето изрично информирано съгласие, личните му данни да бъдат разкрити на организаторите, техните подизпълнители за нуждите и целите на играта и пред Нотариус, като в случай че се откаже от предоставянето им, то участието в играта ще бъде прекратено и би било невъзможно.

Чл.2. Навсякъде в Общите условия дефинираните в този член думи и изрази ще имат следното значение:

  1. “Играта” се провежда в рамките на гр. Банско, Бъндеришка поляна, в специално обособена зона.
  2. “Участник” e всяко физическо лице, което чрез своята регистрация в интернет страницата www.banskoski.com или чрез директна регистрация на място в деня на събитието, заяви желание за участието си чрез попълване на регистрационна форма и/или декларация за участие.

Чл.3. /1/ Участник в Играта може да бъде само физическо лице, навършило 18 ( осемнадесет) години, притежаващо лична карта.

/2/ Не може да бъде участник лице, което е ангажирано в дейността на организатора, или което е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администриранeто на Играта.

/3/ При наличие на данни, установяващи неизпълнение на изискванията по предходните алинеи, организаторът има право да спре участието до опровергаването им от страна на участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

Чл.4. С регистрацията в уеб сайта или чрез директна регистрация на място, участникът заявява съгласие за участие в Играта и съгласие с правилата на същата, в това число и с настоящите Общи условия. Участникът заявява изрично своето съгласие предоставените от него лични данни за участие в играта да бъдат обработвани от „Файф дабълю комюникейшънс” EООД за целите на играта, включително и за директния маркетинг. Участникът се съгласява, че може да получава информация, свързана с Играта, чрез съобщения, изпратени до неговия e-mail, с който се е регистрирал да участва в Играта.

Чл.5. Организаторът определя правилата на Играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на участник в нея, ако същият не спазва установените правила.

Чл.6. /1/ Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организатора.

/2/ Участниците имат право да правят предложения за промяна на Общите условия. Предложенията не обвързват Организатора.

/3/ Организаторът е длъжен да обяви измененията и допълненията в Общите условия.

/4/ Действието на измененията и допълненията е в сила от момента на обявяването им на интернет страницата www.banskoski.com. Изменените и/или допълнени Общи условия обвързват участниците в Играта с приемането им по начините, посочени по-горе, включително и с отбелязване на отговор в анкетата.

Чл.7. /1/ Участникът се индивидуализира в Играта посредством регистрацията си в интернет сайта www.banskoski.com, която е използвал за участие в Играта, както и с директната регистрация на място в деня на играта.

/2/ Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чийто e-mail е използван от друго лице, независимо дали е дало или не съгласие за това.

/3/ Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, станали му известни при участието им в Играта. Обявяването на участниците-победители (спечелили награди) се извършва по начин, позволяващ тяхната индивидуализация и недопускащ разкриването на лични данни.

Чл.8. Участието в Играта е безплатно.

Чл.9. /1/ Спечелената награда от печелившия участник се предава, ако са налице кумулативно всички изброени по-долу условия:

  1. Играещият участник се е регистрирал на уеб страницата www.banskoski.com и чрез директна регистрация на място в деня на играта.
  2. В случай, че се наложи прекъсване на промоцията по технически причини, Организаторът има право да отложи продължаването на промоцията до отстраняването на техническата неизправност.

Чл.10. /1/ Наградата се предава лично на спечелилия участник, като самоличността му се установява с представяне от него на валидна лична карта и след като бъде безспорно установено, че именно това е лицето, спечелило наградата. Ако спечелилият не получи наградата си в деня на раздаването, трябва да се свърже с организатора до 16 януари 2024 г. на тел 02/9480000 или чрез e-mail office@5w-pr.com.

/2/ Организаторът не носи отговорност, че е предал наградата на приносител на личната карта, в случай, че последният е различен от лицето, спечелило наградата.

Чл.11. Правилата на Играта са неразделна част от настоящите Общи условия.

Чл.12. Оспорването на резултатите от Играта, валидността и верността на който и да е резултат от гласуване от страна на участник, няма действие спрямо Организатора. Настоящите общи условия и правила влизат в сила на 6 Декември 2023 г. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на играта и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

1/ Играта се провежда от 13:00 до 14:00 ч.

 

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА „ЛОВЦИ НА СЪКРОВИЩА”

1/ На всеки участник се дава стартов номер на пропусквателните пунктове срещу показана лична карта. Пунктовете са ситуирани непосредствено до лифт станцията на Бъндеришка поляна от 9.30 ч. до 11.30 ч.

1/ Участниците задължително подписват Декларация, с която освобождават организатора от отговорност за каквато и да е форма на щети, вреди и травми.

2/ Организаторът си запазва правото моментално да изключи всеки участник от играта, без право на претенции или компенсация, в случай на нарушаване на правилата й и/или застрашаване на другите участници.

3/ Продължителността на играта е в рамките на един час. Ако не са открити всички ковчежета, се дава бонус – допълнително време от 30 мин. В случай, че и след допълнителното време не бъдат намерени всички ковчежета, организаторът ще обяви неизровените награди, след което ще изтегли печеливши измежду всички участници чрез томбола в присъствието на нотариус.

4/ Ковчежетата са номерирани. На всеки номер отговаря съответна награда. Списъкът с наградите към съответните номера ковчежета се пази при нотариус.

5/ Сформират се групи от 30 до 100 души на стартови позиции по ред на пристигане, които последователно се пускат в зоната за търсене.

6/ Всяка група търси наградите в рамките на 5 мин. Времето за търсене ще се засича от упълномощени лица. След 5-та минута участниците се задължават да напуснат зоната, за да се допусне поредната група от участници.

7/ По съображения за безопасност, организаторът си запазва правото да ограничи броя на участниците по всяко време.

8/ Раници, сакове, ски и други предмети не могат да бъдат внасяни в зоната на играта. При отказ на участника да не внася такива предмети, организаторът си запазва правото да го изключи от търсенето.

9/ Не се допускат уреди и инструменти в търсенето (ски, сноубордове, щеки, лопати и други подобни), освен ако не се раздават пособия от организатора. Позволени са наколенки.

10/ Ако ковчеже бъде намерено, то се забива колче със знаме на неговото място. След това участникът трябва да го донесе със стартовия си номер при нотариуса във финалната зона (сцената). Трябва да се покаже валиден документ за самоличност, за да се установи печелившият и да се избегнат обърквания при раздаването на наградите. Само по едно ковчеже може да бъде предавано от участник. Наградата, получена от участник, не може да бъде преотстъпвана на друго лице.

11/ В случай че участник намери ковчеже, то той/тя веднага прекратява участието си.

12/ Не се допускат до участие представители на организаторите.

13/ Играта се провежда при изключителни мерки за сигурност.

14/ Според определеното време на играта (1:30 час), ще се допускат групи по 30 до 100 души, съответно до изтичане на времето.

15/ Директно право на участие в играта получават 15-те скиори от отбора с най-добро общо време в състезанието „Влез в отбора на шампиона“, проведено по-рано през деня.

16/ Ако в рамките на определеното време не бъдат изровени всички ковчежета, се дава допълнително време за изравяне от 30 минути, като в този случай право на участие имат всички участвали в Играта до този момент, без тези, които вече са изровили ковчеже. Организаторът преценява на място според броя на участниците в групи, по колко души ще допуска за едновременно изравяне.

17/ В случай, че и след допълнителното време по т.16 не бъдат изровени всичките 35 ковчежета, организаторът разиграва ненамерените ковчежета между всички участващи чрез томбола, докато бъдат раздадени всички награди в Играта. В томболата нямат право на участие тези, които вече са изровили ковчеже.

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки"

Вижте повече OK