Ски лифтове и писти

Ски лифтове

Кабина
Моста
Коларски
Бъндерица 1
Бъндерица 2
Шилигарник
Чалин валог
Тодорка
Плато
Стара котва
Детска котва
Паница B
Влек Чалин
Църна Могила

Ски писти

Коларски
Бъндерица
Плато 1
Балканиада
Шилигарник 1
Тодорка
Стара писта
Юлен
Томба
Шилигарник 2
Плато 2
Стражите
Църна Могила
Чалин валог 2
Чалин валог 1
Ски път 1
Ски път 2
Работно време на кабинков лифт 08:30 - 17:00, ски лифтове 08:45 - 16:15.

Снежна покривка

Банско
10 cm
Бъндеришка поляна
90 cm
Тодорка
160 cm

Времето

monday 17
AM
dayclear
clear
snow - cm
min. -5 max. -3
humidity 68%
wind 30 km/h
PM
nightsnowshowers
snow shwrs
snow 1 cm
min. -10 max. -6
humidity 89%
wind 40 km/h
NIGHT
daysnowshowers
snow shwrs
snow - cm
min. -12 max. -10
humidity 40%
wind 25 km/h
tuesday 18
AM
dayclear
clear
snow - cm
min. -10 max. -9
humidity 47%
wind 30 km/h
PM
nightpartcloud
some clouds
snow - cm
min. -12 max. -11
humidity 56%
wind 20 km/h
NIGHT
dayclear
clear
snow - cm
min. -9 max. -6
humidity 38%
wind 15 km/h
wednesday 19
AM
dayclear
clear
snow - cm
min. -5 max. -4
humidity 43%
wind 15 km/h
PM
nightclear
clear
snow - cm
min. -5 max. -4
humidity 37%
wind 10 km/h
NIGHT
dayclear
clear
snow - cm
min. -4 max. -1
humidity 26%
wind 10 km/h
thursday 20
AM
dayclear
clear
snow - cm
min. -3 max. -1
humidity 39%
wind 25 km/h
PM
nightpartcloud
some clouds
snow - cm
min. -5 max. -4
humidity 76%
wind 25 km/h
NIGHT
daylightsnow
light snow
snow 2 cm
min. -5 max. -5
humidity 95%
wind 25 km/h
friday 21
AM
daylightsnow
light snow
snow 3 cm
min. -9 max. -7
humidity 90%
wind 15 km/h
PM
nightlightsnow
light snow
snow 2 cm
min. -13 max. -11
humidity 87%
wind 10 km/h
NIGHT
daylightsnow
light snow
snow 3 cm
min. -13 max. -13
humidity 91%
wind 5 km/h
saturday 22
AM
daylightsnow
light snow
snow 1 cm
min. -14 max. -13
humidity 92%
wind 5 km/h
PM
nightlightsnow
light snow
snow - cm
min. -17 max. -15
humidity 71%
wind 10 km/h
NIGHT
daycloud
cloudy
snow - cm
min. -17 max. -16
humidity 68%
wind 10 km/h

Общи условия

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СКИ ПИСТИТЕ И ВЪЖЕНИТЕ ЛИНИИ И ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ, ПРОДАЖБА, ВАЛИДНОСТ И ПОЛЗВАНЕ НА БИЛЕТИ И ЛИФТ КАРТИ В СКИ-ЗОНАТА С ЦЕНТЪР ГР. БАНСКО
 
 
I.ОБХВАТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящите общи правила и общи условия включват:
1.1.Общи правила за ползване на ски пистите и въжените линии за превоз на хорана територията на Ски зона с център гр.Банско;
1.2.Специални правила за практикуване на парапланеризъм на територията на Ски зона с център гр.Банско;
1.3.Задължителни правила за безопасно поведение на скиори и сноубордисти, практикуващи зимни спортове на територията на Ски зона с център гр.Банско;
1.4.Общи условия за издаване, продажба, валидност и ползване на билети и лифт карти в Ски зона с център гр.Банско;
1.5. Общи правила на Програмата за лоялни клиенти, която стартира от сезон 2018-2019 год.;
1.6.Правила за осъществяване на контрол за спазване на общите условия и правила и организацията на работа на ски патрула.
2. Настоящите правила и общи условия са валидни и се прилагат за ски пистите и обслужващите ги въжени линии за превоз на хора, намиращи се на територията на Ски зона с център гр. Банско, наричана за краткост по долу „ски зона“ или „ски център“.
3. Всеки клиент на Ски центъра, ползващ услугите и упражняващ дейностите, посочени в настоящите общи условия и правила, е длъжен да се запознае с техните разпоредби, да спазва безусловно инструкциите на персонала обслужващ въжените линии, ски патрула, представителите на ПСС и всички останали лица, отговарящи за осигуряване на безопасното ползване на ски пистите и въжените линии, на територията на ски зоната. Безусловното спазване на правилата, на инструкциите на персонала, на указателните, на информационните знаци и табели би довело до намаляване на риска от инциденти.
4. Всеки клиент чрез закупуването на услуга или упражнявайки зимни спортове на територията на Ски зона Банско, т.е. извършвайки дейност, регламентирана с настоящите правила и общи условия се съгласява с посочените в тях общи и специални правила по отношение на конкретната услуга и/или дейност.
5. Всеки  клиент на ски зона Банско, в това число и туристи, практикуващи зимни спортове/ски и/или сноуборд/ на територията й носят отговорност за спазването на установените в ски зоната правила, на свой риск упражняват снежните спортове и ползват въжени линии за превоз на хора.
6. Всеки потребител на услуги, предлагани в ски зоната е длъжен да прецени своето моментно психическо и физическо състояние, конкретните снежни и метеорологични условия, както и дали е в състояние и дали притежава нужните умения за извършване на съответните действия, като каране на ски, сноуборд по ски пистите в ски зоната и/или ползването на прилежащите към тях въжени линии, както и да прецени готовността си за поемане на съответните рискове, които крие практикуването на този вид дейности.
7. Всеки практикуващ снежни спортове на територията на ски зона Банско носи отговорност за състоянието на екипировката си, в това число и за необходимите й настройки, съобразно определени критерии /ръст, тегло, състояние на снежната покривка и др./
 
  II. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СКИ ПИСТИТЕ И ВЪЖЕНИТЕ ЛИНИИ ЗА ПРЕВОЗ НА ХОРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СКИ ЗОНА С ЦЕНТЪР ГР.БАНСКО
8. Общите правила за ползване на ски пистите и лифтовите съоръжения в ски зоната, наричани за  краткост по-долу Правилата за ползване на ски зоната, са разработени на основание чл.23, ал.1 и ал.2, във връзка с чл.21 от Наредбата за обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите в Република България и за определяне на правилата за безопасност върху територията на ски пистите и ски зоните и за организицията на работата на ски патрулите (Наредбата).
9. Правилата за ползване на ски зоната определят всички основни положения, свързани с осигуряване на обезопасяването, информационната обезпеченост и сигурността на ски пистите на територията на Ски зона с център гр. Банско, като регламентират реда и условията, с които трябва да се съобразяват всички практикуващи зимни спортове.
10. Във връзка с произтичащото от чл. 157, ал. 1 от Закона за Туризъм задължение на Юлен АД, в качеството му на концесионер на Ски зона с център гр. Банско, съгласно Договор за предоставяне на концесия върху защитена територия, изключителна държавна собственост, представляваща част от Национален парк „Пирин“, община Банско, област Благоевград за изграждане и експлоатация на „Ски зона с център град Банско“  от21.12.2001 год., то има за цел да осигури безусловното спазване на изискванията за обезопасеност и информационна обезпеченост на ски пистите, както и утвърждаване на правила за безопасно поведение на туристите скиори/сноубордисти и специалните правила, съгласно разпоредбите на Наредбата.
11.„Ски зона с център град Банско“ обхваща ски писти сразлична сложност и предназначение, ски пътища, детска ски зона, фън парк и въжени линии за превоз на хора.
12. На територията на ски зона Банско има ски писти, подходящи за начинаещи скиори /около 35 %/, за напреднали /около 40%/ и експерти /около 25%/, като те са ясно обозначени съобразно степента им на сложност и са обезопасени, съгласно установените нормативни изисквания за това.
13. Юлен АД, в качеството си на концесионер на Ски зона Банско следи и отговаря за стриктното поддържане на ски пистите през зимата, което от своя страна включва следните дейности:
-                Обработване на ски пистите/ски пътищата, което се извършва със специализирана техника /снегоутъпкващи машини Kassbohrerи Leitner/ от висококвалифициран персонал, спазвайки стриктно правилата за безопасност и съобразявайки се с конкретното състояние на снега, наклона на пистата и метеорологичните условия;
-                Производство на изкуствен сняг, посредством изградената система за изкуствен сняг, която обхваща около 90 % от склоновете в ски зоната;
-                Премахване на препятствия, изкуствено създадени, вследствие на природни условия;
-                Обозначаване на ски пистите чрез поставяне на съответните знаци,указващи цвета, съответстващ степента им на трудност, поставяне на информационни и указателни табели и обезопасяването им, съгласно утвърден проект за обезопасяване.
14. Ски пистите на територията на Ски зона Банско са общодостъпни за всички туристи, желаещи да практикуват снежни спортове /ски и сноуборд/ или да бъдат обучавани от ски учители, притежаващи необходимата правоспособност.
15. С цел осигуряване безопасното ползване на ски пистите от скиори и сноубордисти се забранява ползването им не по предназначение, а именно от пешеходци и шейни, което се следи от ски патрула. 
16. На територията на ски пистите не се допуска ползването на превозни средства или на други средства за придвижване, които не са ски или сноуборд, с изключение на превозните средства,които се използват за обработка на ски пистите, за осигуряване на реда и безопасността по тяхили в извънредна ситуация, както и такива, които се използват от лицата, ангажирани с планинско спасяване и/или медицински екипи.
17. В работното време на ски пистите, когато те са отворени за ползване от туристи, превозните средства по предходната алинея могат да се движат по тях при спазване на следните правила:
1. на видимо място да бъде поставена оранжева светлина;
2. при лоша видимост да бъде използвано предупредително звуково средство;
3. пистата да бъде освободена възможно най-бързо;
4.в случай на инцидент, изискващ паркирането и движението по пистата на моторните превозни средства по предходната алинея е необходимо обезопасяване на мястото, видимо за всички ползватели на пистата.
18. Моторните превозни средства по предходната точка могат да извършват следните дейности:
1.транспортиране на ранени лица, на спасителен персонал (доктори, патрул, кучета-спасители при лавини и др.), на екипировка, на оборудване за маркировка и защитна екипировка, на екипировка или персонал за спасяване от ски лифтове,на оборудване за поправка на ски лифтове,на оборудване за поправка на машини за сняг,на екипировка или персонал за контрол за лавини, на наранени лица, нуждаещи се от евакуация, на екипировка за състезания, на екипировка, принадлежаща на състезателите, на оборудване за събития;
2. придвижване с цел отстраняване на повреди и управление на техническа система (средства) за производство на сняг, както и работа на верижни машини;
3. основно наблюдение на ски пистата;
4. връщане до мястото, определено за паркиране, след свършване на съответната работа.
19. Преминаване на превозни средства през територията на ски пистите, намиращи се в Ски център Банско,извън определените в т.16 не се допуска, включително след затваряне на пистите и след приключване на експлоатацията им.
20. На територията на ски пистите се подсигурява извършването на спасителни дейности от екипи на ПСС и медицински лица.
21. Юлен АД в качеството си на концесионер има право да ограничи достъпа до територията на ски пистите при наличието на законови изисквания за това.
22. Ръководството на Юлен АДима право по своя преценка да затваря ски пистите или части от тях за туристи приследните случаи:
1. след ежедневното приключване на експлоатацията им;
2. привъзникне на ситуация, която би поставила в опасност живота или здравето на туристите;
3. при лавинна опасност, както и при лоши метеорологични условия;
4. при провеждане на спортни състезания,мероприятияи тренировки, които с оглед естеството си налагат ограничаване на ползването на ски пистата /на основание чл.151, ал.3 от ЗТ/;
5. при необходимост от обработване на ски пистата;
6. при други хипотези, предвидени в действащото законодателство.
23. Непосредствено преди затварянето на ски пистите при условията на предходната точка, с изключение на т.1 от нея, ски патрулите са длъжни да обозначат съответната ски писта, като затворена, чрез поставянето на необходимите оградни мрежи, които по възможност се разполагат по цялата широчина на пистата, и поставяне на знаци. Затварянето на ски пистата се прави по начин, който да не излага на опасност ползвателите на ски пистите и трябва да бъде видно при лошо време.
24. Ръководството на Юлен АД може да разпореди или да даде разрешение за цялостно или частично затваряне на ски писта в зависимост от конкретната причина  за това.
25. Със съгласието на ръководството на Юлен АД писти или отделни участъци от тях могат да бъдат затваряни за провеждане на тренировъчна дейност.
26. Предвидените за тренировка терени трябва да сеобозначат от ски патрула със съответните обезопасителни средства като затворени. Редът за ползването им за целите на тренировъчния процес се определя от ръководещия тренировъчния процес.
27. Ски пистите на територията на Ски зона Банско могат да се ползват от всички практикуващи снежни спортове, всеки ден в периода на зимния сезон, в часовия интервал от 08:30до 17:30 часа. Времето за отваряне и затваряне на ски пистите е съобразено с работното време на Кабинкова въжена линия, лифтовите съоръжения и ски влековете, които ги обслужват.  
28. Преди ежедневното отваряне на пистите екипи от представители на ПСС и служители на длъжност „ски патрул“ извършват проверка на условията за проходимост на пистите, за наличието и годността на средствата за обезопасяване и информационната обезпеченост, в това число информационни, указателни знации табели за наличието на нетипични опасности, в т.ч. лавини и свлачища.
29. Достъпът до ски пистите на територията на ски зона Банско се осигурява от една Кабинкова въжена линия с две секции, 2 бр. шестседалкови въжени линии, 6 бр. четириседалкови  въжените линии, 4 бр.  ски влека с високо водене на въжето /2 бр., от които тип котва и 2 бр. тип паничка/, 3 бр. ски влекове с ниско водене на въжето, 3 бр. транспортни ленти и въртележка за деца. Всички съоръжения работят при наличие на подходящи метеорологични условия и осигурени технически изисквания за безопасност.
30. Работното време насъоръженията е:
        - Кабинкова въжена линия/нач. Станция/ – от 08:30 до 17:00 часа /последно качване на туристи „пешеходци“: 16:30 часа, а на туристи „скиори“: 17:00 часа/;
- Кабинкова въжена линия /Горна станция/- от 08:30 до 17:00 часа /последно качване на туристи 17:00 часа/;
- Четириседалкова въжена линия „Плато“- от 09:00 до 16:00 /последно качване на скиори16:00 часа/;
- Четириседалкова въжена линия „Бъндерица 2“- от 09:00 до 16:15 часа /последно качване на скиори16:15 часа/;
- Всички останали лифтови съоръжения - от 08:45 до 16:15 часа /последно качване на скиори 16:15 часа/
Ползването на седалковите въжени линиив Ски център Банско от туристи пешеходци, искащи да се върнат обратно със седалковите въжени линии,се преустановява 15 минути преди последното качване за скиори.
31. След спиране работата на лифтовите съоръжения ски патрулите заедно с екипи на ПСС правят последна контролна обиколка по ски пистите.  Целта на последната обиколка е проверка за наличие на изпаднали в затруднение лица, които не биха могли да стигнат от пистите в ски центъра до КВЛ за извозването им до града или да слезнат със ски по ски пътя до начална станция на КВЛ. Последната обиколка на ски патрула по ски път „Бъндеришка поляна-Банско“ започва в 17:30 часа от Бъндеришка поляна по посока гр.Банско.
32. След приключване на работното време на ски пистите започва обработването им със снегоутъпкващи машини. Обичайното време за обработка на ски пистите: е от 18:00 часа до 22:00 часа.
33. На началните станции на въжените линии, осигуряващи достъп до ски пистите на територията на Ски зона Банско, са поставени табели със задължителните правила за безопасно поведение на туристите скиори и информационна табела с работното време на съоръжението и последния час на качване на туристи.
34. На начална станция на Кабинкова въжена линия „Банско - Бънндеришка поляна“, на Горна станция на Кабинкова въжена линия „Банско - Бънндеришка поляна“  и на Шилигарника има разположени електронни информационни табла, на които са указани въжените линии и ски пистите, наименованието и степента им на трудност. На тези информационни табла се отразяват работещите писти и въжени линии, като информацията се актуализира при настъпила промяна.
35. На информационни табла на Начална станция са посочени работното време на въжените линии, часът на последната контролна обиколка на ски патрула, обичайното време за обработване на ски пистите.
36. С цел осигуряване обезопасяването на ски пистите, намиращи се на територията на „Ски зона с център гр.Банско“ Юлен АДпредприема нужните мерки по отношение на „нетипичните опасности и препятствия“, като поставя обезопасителни мрежи, дюшеци, знаци, табели и други. Обезопасяването се прави по начин да не създава опасност за туристите, а указателните табели и знаци се поставят на видими места на пистите, на подходящо разстояние преди опасния участък.
37. Юлен АД не носи отговорност при настъпване на инцидент с лица, каращи ски или сноуборд извън обезопасените и обозначени терени на ски пистите в ски центъра.
38. Не се разрешава карането на ски/сноуборд по ски пистите извън обявеното им работно време и при тяхното цялостно или частично затваряне.
39. Не се разрешава каране на ски/сноуборд и ползване на въжените линии за превоз на хора от лица в нетрезво състояние или под влиянието на наркотични или др. упойващи вещества.
 
III.СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОЛЕТИ С ПАРАПЛАНЕР НА ТЕРИТОРИЯТА НА СКИ ЦЕНТЪР БАНСКО
40. За упражняването на дейност по извършване на полети с парапланер /самостоятелно и с трети лица/ на територията на ски център Банско е необходимо да се получи разрешение от ръководството на Юлен АД.
41.За излитане и кацане с парапланер са определени конкретни места на територията на ски центъра, които са ясно обозначени. Мястото за излитане се намира на връх Тодорка в близост до горна станция на лифт Платото, а мястото на кацане е пред стрелбището на стадиона по биатлона, м. Бъндеришка поляна.
42.Извършващите полети с парапланер са длъжни да излитат и да кацат само на конкретно обособените за това места, като излитане и кацане на места, различни от изрично обособените е абсолютно забранено.
43.Всички пилоти са длъжни да имат валидна застраховка „Злополука“ за себе си и затрети лица  
44.Полетите с парапланер трябва да се извършват само над гориста част, като при необходимост от преминаване над ски писти и въжени линии, това трябва да се извършва на височина не по-малко от 50 м.
45.С оглед осигуряване безопасността на туристите в ски центъра, при извършването на полети трябва да се следи абсолютно стриктно за недопускане падането на предмети, като телефони, видеокамери и др. Отговорност за това носи пилота, както при извършване на самостоятелен полет така и в случаите, когато е придружен от трето лице.  
46. Пилотите на парапланер трябва да разполагат с радиостанции за връка и да определят радиочестотата, която да се ползва за информация и контрол.
47. Извършването на полети с парапалнер е изцяло отговорност на пилота и участника в полета. Преди предприемане на полет пилотът трябва да предостави на участващото в полета лице декларация, която то да подпише и с която да потвърди, че е запознато с правилата за безопасност и носенето на пълна отговорност при настъпването на инцидент. С подписването на тази декларация, лицето освобождава оператора на ски зоната от всякаква отговорност по отношение на въжможни инциденти, които може да възникнат при ползването на тази услуга.
48.Участниците в полети са длъжни да спазват стриктно не само настоящите правила, но и указаните им инструкции за безопасност от пилота.
49. Извършването на полети трябва да бъде съобразено с климатичните условия и при неподходящи условия да не се предприема излитане. Преценката за това и отговорността е изцяло на пилота. 
 
IV.ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНО ПОВЕДЕНИЕ НА СКИОРИ И СНОУБОРДИСТИ, ПРАКТИКУВАЩИ ЗИМНИ СПОРТОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СКИ ЗОНА С ЦЕНТЪР ГР.БАНСКО
50. Всички лица, практикуващи зимни спортове /ски, сноуборд/ на територията на ски зона Банско, са длъжни да ползват само обработените, обезопасени и информационно обезпечени писти.
51. Карането на ски или сноубордизвън обезопасените и обозначени ски писти, в неработното им време или в затворени участъци от тях създава рискове за здравето и живота на скиорите/сноубордистите и е изцяло за тяхна отговорност.
52. Всички туристи са длъжни да спазват стриктно правилата, утвърдени с настоящите общи условия и правила, указанията на служители на дружеството, на ски патрула и представители на ПСС, като с поведението си не трябва да застрашават живота и здравето на себе си и на останалите туристи.
53. Съгласно произтичащите законови изисквания ръководството на Юлен АД утвърждава посочените по-долу Правила за безопасно поведение на туристите скиори/сноубордисти, които трябва да се спазват от всички практикуващи зимни спортове на територията на ски зона Банско, а именно:
1.да съобразяват скоростта и начина си на придвижване с възможностите си, с особеностите на терена, снежната покривка, климатичните условия и натовареността на движението; да не застрашават или затрудняват останалите скиори и сноубордисти; да упражняват пълен контрол върху ските или сноуборда си, така че при необходимост да бъдат в състояние да променят посоката си на движение или да спрат;
2. да намаляват скоростта на участъци с лоша видимост, в близост до строежи или препятствия, на пресечни точки, при разклонения, при мъгла, при пренаселеност, на тесни места или при наличието на начинаещи;
3. да бъдат отговорни не само за поведението си на пистата, но и за изправното състояние на екипировката, която използват; това важи и в случаите, когато се използва неконвенционална екипировка (видоизменена, прототипна и т.н.);
4. да спазват следните правила на движение по пистата:
а) движещите се отпред лица са с предимство; движещите се отзад лица не трябва да застрашават по никакъв начин тези пред тях, като за целта се движат на подходящо разстояние;
б) при изпреварване изпреварващият осигурява достатъчно място на изпреварвания за всяко съзнателно или несъзнателно движение на последния; изпреварващият скиор или сноубордист е изцяло отговорен за извършването на маневрата по начин, който не затруднява изпреварвания; това важи до пълното приключване на маневрата и също така при случаите, когато се задминават спрели скиори или сноубордисти;
в) спирането в тесни участъци на пистата или в писти с намалена видимост е разрешено само в краен случай, като спрелият при първа възможност незабавно се изтегля; след спиране повторното включване в движението по пистата да става по безопасен начин, без риск от сблъскване;
г) след падане пистата се освобождава възможно най-бързо;
д) на кръстовищата предимство имат идващите отдясно;
е) придвижване, обратно на посоката на движение, както и качването и слизането без ски или сноуборд трябва да се извършват встрани от ски пистата;
5.да се съобразяват с всички знаци и маркировки и да ползват писти, съответстващи на техните технически и физически умения;
6. да дават предимство на пистовите и спасителни служби, както и на предвидените превозни средства и по никакъв начин да не възпрепятстват техния път;
7.при злополука да обезопасяват пострадалия и незабавно да уведомяват спасителната служба.
54. По отношение на практикуващите ски бягане се утвърждават следните специални правила, а именно:
 1. Пистите за ски бягане се използват само в едната посока. Когато по изключение се налага двупосочно движение, задължително се поставят разделителни мрежи и огради.
 2. При ски бягане бавно бягащите се движат в дясната страна. 
 3. Когато туристът ски бегач бъде застигнат, при поискване е длъжен да освободи пътя.
 
V.ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ, ПРОДАЖБА, ВАЛИДНОСТ И ПОЛЗВАНЕ НА БИЛЕТИ И ЛИФТ КАРТИ ЗА ВЪЖЕНИТЕ ЛИНИИ В СКИ ЗОНА С ЦЕНТЪР ГР. БАНСКО
 
55.Продажбата на билети и лифт карти, осигуряващи ползването на въжените линии в ски-зона с център гр. Банско се извършва в следните обекти:
 1.на касите на Юлен АД, намиращи се на:Начална и Горна станция на Кабинкова въжена линия Банско-Бъндеришка поляна;
 2.на касата на Юлен АД, намираща се в „Кемпински хотел гранд Арена Банско“;
 3. в търговските обекти на фирма Макс спорт; Магазин Макс спорт – в София, бул. България и магазин Макс спорт в х-л Стражите, в гр.Банско
 4.онлайн, чрез интернет платформата “Ski point”, достъпна през сайта Banskoski.com.  Общите условия за ползване на онлайн услугите, предоставяни от „Юлен“ АД може да откриете тук
 5. на два броя устройства тип „Киоски“, едното от които се намира до начална станция на КВЛ, а другото до магазин Макс спорт, намиращ се в х-л Стражите, гр. Банско;
  6. чрез мобилното приложение „Банско ски“. Общите условия за ползване на онлайн услугите, предоставяни от „Юлен“ АД, чрез мобилното приложение може да откриете тук.
  7.в търговските обекти на хотел „Лъки Банско“; „Спорт хотел“; хотел „Гинес“; хотел „Сейнт Джордж“; хотел „Белведере“; хотел „Хот спрингс“ /с.Баня/; хотел „Регнум“; хотел „Орбилукс“ ; хотел „Каза Карина“; хотел „Премиер“;  хотел „Пирин Ривър“  и Ваканционен комплекс Локал Стей. 
56. През онлайн платформата Ski point, през мобилното приложение и на устройствата тип „киоск“ могат да бъдат заредени или презаредени всички видове лифт карти: за възрастни, за студенти; за ученици на възраст от 13 до 19 год. вкл.; за деца до 12 год./вкл./ и деца на възраст до 7 год. и за пенсионери с продължителност от 1 ден до 13 дни и карта Банско Туенти. При закупуване на лифт карти през онлайн платформата Ski point, през мобилното приложение и на устройствата тип „киоск“ потребителят на услугата е длъжен да попълни коректно всички данни, даващи му право да ползва съответната категория лифт карата, като носи отговорност за пълнотата и достоверността на предоставените от него лични данни. При извършена проверка от оторизирани за целта лица ползвателят на лифт карта за студенти, ученици, деца или пенсионери е длъжен да докаже принадлежността му към групите ползващи намаление, чрез представяне на документ, удостоверяващ този факт. 
57. В ски гардероб № 1, намиращ се на начална станция на КВЛ и на касата на Юлен намираща се в „Кемпински хотел гранд Арена Банско“  се продават лифт карти с 10 % и с 15 % намаление от цената на каса, при наличие на следните условия:
 1. В ски гардероб № 1 клиентите могат да ползват 10 % намаление от цената на лифт картата при ползване на пълно ски оборудване от гардеробите на Юлен АД, a на касата на Юлен намираща се в „Кемпински хотел гранд Арена Банско“ клиентите могат да ползват 10 % намаление от цената на лифт картата при ползване на пълно ски оборудване oт Ски гардероб Eлит или ски учител от училище Елит;
 2.В ски гардероб № 1 клиентите могат да ползват 15 % намаление от цената на лифт картата при ползване на пълно ски оборудване и ски учител от ски гардеробите и ски училище Юлен, a на касата на Юлен намираща се в „Кемпински хотел гранд Арена Банско“ клиентите могат да ползват 15 % намаление от цената на лифт картата, при ползване на пълно ски оборудване и ски учител от ски гардероб Елит и ски училище Елит.
58. Картите, издадени от касата на Юлен АД, намираща се в „Кемпински хотел гранд Арена Банско“ и от търговските обекти на хотел „Лъки Банско“, хотел „Хот спрингс“ /с.Баня/ , хотел „Регнум“ и хотел „Пирин ривър“ осигуряват ползването на коридор за бърз достъп за кабинкова въжена линия Банско-Бъндеришка поляна.
59. Работното време на касите на Юлен АД за продажба на лифт карти и билети, намиращи на начална и на горна станция на КВЛ, е от 8.30до 17.30часа без почивен ден в рамките на зимния сезон.
- Четвъртък, петък и събота /считано от 23.12.2021 год. до 31.03.2022/ има дежурна каса на начална станция на КВЛ, която работи до 21.00 часа.
- Касата на Юлен АД, намираща се в „Кемпински гранд хотел арена Банско“ е с работно време от 8.30 часа до 17.30 часа всеки ден в рамките на зиния сезон. Считано от 23.12.2021 год. до 31.03.2021 год. работното време на касата намираща се в „Кемпински гранд хотел арена Банско“ е от 8.30 часа до 20.00 часа. 
60.„Юлен” АД издава и продава следните видове билети и лифт-карти за ползване на въжените линии в ски зоната:
 1.Двупосочни билети за ползване на КВЛ “Банско – Бъндеришка поляна“ за следните групи туристи: за възрастни, за студенти; за ученици на възраст от 13 до 19 год./вкл./, за пенсионери до 75 год./вкл./; за деца на възраст от 7 до 12 год./вкл./; за деца на възраст до 7 год; за пенсионери от 76 год.; за лица с увреждания и за лице, придружаващо лице и увреждане. Двупосочният билет за Кабинкова въжена линия може да се използва и в двете посоки в един и същи ден или в две различни посоки в отделни дни /без да се повтаря посоката/ до края на обявения сезон, за който е издаден билета.
 2.Следните видове лифт карти за възрастни, за студенти; за ученици на възраст от 13 до 19 год./вкл./, за пенсионери до 75 год./вкл./; за деца на възраст от 7 до 12 год./вкл./; за деца на възраст до 7 год., за пенсионери над 75 год.:
а)Полудневната лифт карта, която може да се закупи след 12:00 часа, като услугата се активира в 12:30 часа и дава възможност за ползване на всички работещи въжени линии (лифтове и ски влекове), намиращи се на територията на ски зоната, до края на работното им време за съответния ден.
б) Еднодневна лифт карта, даваща възможност за ползване на работещите съоръжения в утвърденото за ски центъра работно време за датата на нейната валидност;
в)Двудневна, тридневна, четиридневна, петдневна, шестдневна, деветдневна и тринадесетдневна лифт карта, даващи възможност да се ползват всички работещи въжени линии (лифтове и ски влекове) в ски-зоната от датата,от която е валидна съответната лифт карта  до края на работното време на ски центъра на датата, в която изтича нейната валидност.
г)Билет за влек „Начална станция“, даващ възможност за ползване на съоръжението влек, намиращо се непосредствено до Начална станция на КВЛ в утвърденото за ски центъра работно време за датата на неговата валидност;
д)Карта „Банско – Туенти“, която е валидна за 20 дни по избор в рамките на сезон 2021-2022 /не е задължително да са последователни/.
е) Сезонна лифт Карта, която осигурява ползването на коридор за бърз достъп до Кабинкова въжена линия. Сезонната лифт карта дава право на притежателя й да ползва всички работещи въжени линии (лифтове и ски влекове) в ски-зоната от началната дата на ски сезона или съответно от датата на закупуването й /в зависимост от това коя от двете дати е по-късна/ до края на работното време на ски центъра на датата, на която се закрива съответния ски сезон. Крайната дата на валидност на сезонната лифт карта съвпада с крайната дата на зимния сезон, като операторът на курорта си запазва правото да променя датата за началото и края на сезона в зависимост от метеорологичните условия, снежната покривка и други форсмажорни обстоятелства. При тази хипотеза клиентите, притежаващи сезонни лифт карти, нямат право на компенсация за неизползваните дни от периода на валидност, посочен на самите карти.
ж)Целогодишната лифт карта осигурява ползването на коридор за бърз достъп до Кабинкова въжена линия по време на съответния зимен сезон, за който е валидна. Целогодишната лифт карта дава право на притежателя й да ползва всички работещи въжени линии (лифтове и ски влекове) в ски-зоната от началната дата на ски сезона или съответно от датата на закупуването й /в зависимост от това коя от двете дати е по-късна/ до края на обявеното работно време на ски центъра на датата, на която се закрива зимния сезон. Целогодишната лифт карта дава право на притежателя й да ползва КВЛ и за периода на летния сезон в обявените работни дни и часове, в зависимост от предварително утвърдения и обявен график на работа на КВЛ. Крайната дата на валидност на целогодишната лифт карта съвпада с крайната дата на летния сезон, като операторът на курорта си запазва правото да променя датата за началото и края на сезоните/зимен и летен/ в зависимост от метеорологичните условия, снежната покривка и други форсмажорни обстоятелства. При тази хипотеза клиентите, притежаващи целогодишна лифт карти, нямат право на компенсация за неизползваните дни от периода й на валидност, посочен на самите карти. 
3. Фамилна лифт карта „Банско-Туенти“,за закупуването на която е необходимо представянето на документ, удостоверяващ родствената връзка между родителите и децата. За да се ползва отстъпката за Фамилна Лифт картата Банско Туенти трябва задължително услугата да бъде закупена от двамата родители и съответния брой деца.
4.Сезонна лифт карта, даваща възможност за упражняване на ски учителска дейност на територията на ски център Банско. Този тип карта се издава на лицата, отговарящи на посочените по-долу условия, и осигурява ползването на плацове и писти за извършване на обучение по ски или сноуборд, както и ползването на всички въжени линии /лифтове и ски влекове/ за придвижване в ски зоната за периода на сезона. Сезонната лифт карта, даваща възможност за упражняване на ски учителска дейност, осигурява ползването на коридор за бърз достъп за кабинкова въжена линия.
5. Лифт карта, важаща за период от 30 последователни календарни дни, даваща възможност за упражняване на ски учителска дейност на територията на Ски център Банско. Валидността на този вид лифт карта започва от деня на закупуването й. Издава се на лица, отговарящи на посочените по-долу условия, като осигурява ползването на плацове и писти за извършване на обучение по ски или сноуборд, както и ползването на всички въжени линии /лифтове и ски влекове/ за придвижване в ски зоната за периода на валидност на картата.
61. Валидността на картата Банско Туенти и на фамилната карта Банско Туенти започва да тече след първото преминаване през четец в ски центъра. При неизползване на всички дни от картата Банско Туенти и от фамилната карта Банско Туенти през текущия сезон, останалите не се прехвърлят за следващ сезон, както и не се компенсират парично.
62. Сезонната лифт карта, Целогодишната лифт карта, Картaта Банско Туенти, фамилната карта Банско Туенти, билетът за кабина /отиване и връщане/, в това число билетът за кабина за лица с увредждания, билетът за кабина за лице, придружаващо лице с увреждане, картите и билетите за деца до 7 год. и за пенсионери от 76 год.  и билетът за влек "Начална станция" не подлежат на друго намаление.
63. a) Студентска лифт карта/билет може да се закупи срещу представяне на валидна и заверена студентска книжка.
б) Ученическа лифт карта/билет, може да се закупи от ученици на възраст от 13 до 19 год./вкл./ срещу представяне на документ удостоверяващ възрастта на лицето, като лифт карта за ученици на възраст до 16 год. може да бъде закупена, когато детето е с придружител.
64. Лифт карта/билет за пенсионери, които са на възраст до 65 год. /вкл./ може да се закупи срещу представяне на разпореждане за отпускане на пенсия /решение за пенсия/,  а пенсионери на възраст от 66 год. могат да закупят съответната категория лифт карта за пенсионери, срещу представяне на документ удостоверяващ възрастта на лицето.
65. Детските карти/билети се делят на детска карта/билет за деца на възраст от 7 до 12 години /включително/ и детска карта/ билет за деца на възраст до 7 год..
- Детска карта/билет за деца до 7 год. може да се закупи и ползва само, когато детето е с придружител и срещу представяне на документ, удостоверяващ възрастта на детето. Един възрастен може да придружава до 2 деца, които са на възраст до 7 години. Периодът на валидност на картата за деца до 7 год. трябва да съответства с педиода на валидност на картата на придружителя, като картата за придружителя не трябва да е с по-къс период от този на детската карта.
- Картата/билетът за деца от 7 год. до 12 год. /вкл./ може да се закупи и ползва, когато детето е с придружител срещу представяне на документ, удостоверяващ възрастта на детето.
66. Лифт картите с валидност повече от тридни, картата за деца до 7 год. и картата за пенсионери от 76 год. съдържат име, фамилия и снимка на ползвателяим.
67. Билет за Кабина за лица с увреждания, може да се закупи срещу представяне на валидно Експертно решение, издадено от компетентен орган - ТЕКЛ,НЕЛК, удостоверяващо степента трайно намалена работоспособност/вида и степента увреждане на съответното лице.
68. Билет за Кабина за лице, придружаващо лице с увреждане, в случаите в които последното има право на такова и това изрично е записано в ЕР, може да  се закупи срещу представяне на валидно Експертно решение, издадено от компетентен орган -ТЕКЛ, НЕЛК, удостоверяващо  степента трайно намалена работоспособност/вида и степента на увреждане на съответното лице  и правото на чужда помощ.
69. Цените  на различните видове билети и лифт карти са в български лева, с включен ДДС и са обявени  от „Юлен” АД в Ценоразписи,поставенина видни местадо всяка каса  на дружествотоили в другите обекти, в които се продават карти и билети,и сакачени в официалния сайт на Ски център Банско – www.banskoski.com. При намаления направени, по повод на конкретни поводи и празници, намалените лифт карти се закупуват само от касите на фирма Юлен, намиращи се на Начална и Горна станция на КВЛ  „Банско- Бъндеришка поляна“.
70. При закупуване на лифт карта с валидност повече от шест дни дни се заплаща депозит в размер на 5.00 лв, който е посочен в ценоразписите. Депозитът се заплаща за самата чип карта /пластика/, на която се валидира услугата. Услугата за 1 ден, 2, 3, 4, 5, 6 дни и полудневна лифт карта се валидира на еднократни чип карти, за които не се заплаща депозит.
71. След изтичане валидността на чип картата/пласика/, за която е заплатен депозит съгласно условията на предходната точка, тя може да бъде върната на касите на дружеството срещу фискален бон за платения депозит или в картоматите, като клиентът получава обратно стойността на платения от него депозит.
72.В цената на всеки закупен билет/лифт карта е включена планинска застраховка.
Табели на "Уника" с обяснения какво покрива застраховката, включена в лифт картите са поставени и на всички касови центрове на Юлен АД.
73. Ски учителска дейност на територията на Ски център Банско може да бъде упражнявана само от правоспособни ски учители, чрез ски училището, към което са наети.  
74. Ски карти, даващи право за упражняване на ски учителска дейност на територията на Ски център Банско, се предоставят срещу подадена молба от съответното ски училище, към която следва да бъдат приложени: Списък на наетите правоспособни ски учители, подписан и подпечатан от представляващия дружеството, менажиращо ски училището; Документи, удостоверяващи правоспособността на ски учителите и Документ за съответното ски училище.
75.Забранено е упражняване на ски учителска дейност от лице нямащо право да извършва такава на територията на Ски център Банско и ползващо обикновена туристическа карта.
76.Всяко лице, закупило билет или лифт карта е длъжно да я пазии да покаже  билета/картата за проверка на нейната редовност от оторизираните за това лица.
77.Оторизирани да извършват проверка на ползваните от туристите билети/лифт карти на територията на ски пиститев Ски зоната са служителите на „Юлен”АД на длъжност „ски патрул“, а при подхода към контролно – пропускателната система за въжените линии са служителите на „Юлен”АД, обслужващи самите въжени линии, служителите от звено вътрешен контрол и част от охранителите на фирма „Селена“, които следят за правомерното ползване на лифт картите.
78. При първоначалното преминаване през четец в ски зоната на всеки клиент, притежаващ валидна лифт карта в системата се създава профил, съдържащ снимка. Тази снимка се визуализира и се съпостява на дисплеите при преминаването на клиента през всеки следващ четец с цел осъществяване на контрол за правомерното ползване на лифт картите.
79. Забранено е продаването, препродаването и преотстъпването на лифт карти и билети на трети лица. Ползването на лифт карта/билет от лице, различно от това, на което е издаден/а, се счита за нарушение на настоящите правила, като при констатиране на подобно нарушение от оторизираните за целта лица, лифт картата/билетът се блокира/деактивира. /чл.27, ал.3 от Наредбата за обезопасяване и информационна обезпеченост на ски пистите ясно гласи, че „Деактивиране на лифт карта се извършва при установяване ползването на: поименна лифт карта/идентификационна карта със снимка от лице, различно от лицето, на което е издадена“/.
80. При неспазване на установените в Ски центъра правила, в това число и ползване на лифт карти и билети в разрез с настоящите общи правила и условия, оторизираните за целта лица могат да ограничат достъпа на нарушителите до съоръженията, обслужващи ски зоната, чрез деактивиране на лифт картата или по друг подходящ начин/ чл.23, ал.3 от Наредбата за обезопасяване и информационна обезпеченост на ски пистите/. 
81. Не се възстановява стойността на лифт картата/билета, когато тя/той вече е използван/а и възникне някое от посочените по-долу основания:
1. Прекъсване на електрозахранването;
2. Неблагоприятни климатични условия – силен вятър, обилен снеговалеж, липса на сняг, много ниски или много високи температури, мъгли, проливен дъжд и други;
3. Частично затваряне по съображения за сигурностна писти и въжени линии в ски зоната, или за провеждане на спортни състезания, тренировки и/или други мероприятия и/или други хипотези предвидени в действащото законодателство;
4. Нарушаване на целостта/повреда на лифт картата, в резултат от неправилно съхранение и експлоатация или при опит за интервенция върху нея;
5. Загубване на лифт картата;
6. Деактивиранена лифт картата поради неспазване на разпоредба от настоящите общи условияи правила;
7. Болест, настъпила травма или злополука на притежателя на лифт картата, възникнали по време на ползването й;
8. Прекратяване ползването на картата преди изтичане на нейната валидност от страна на лицето, което я е закупило, независимо от причината, която налага това.
9.При други разпоредби, в това число и при форсмажорни обстоятелства.


VI.ОБЩИ ПРАВИЛА НА ПРОГРАМАТА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ "BANSKO LOYALTY CLUB", КОЯТО СТАРТИРА ОТ СЕЗОН 2018-2019 ГОД. 

Юлен AД цени своите лоялни клиенти, които от години предпочитат да карат ски или сноуборд в най-добрия зимен курорт на Балканите. Ето защо разработихме Програмата за лоялни клиенти, която стартира от зимен сезон 2018-2019 год. и е насочена към онези любители на зимните спортове, които закупуват сезонни лифт карти. 

 1. Всеки, който отговаря на посочените по-долу условия и е дал съгласие за членство в Програмата, може да се възползва от привилегиите, които тя предлага. 
 2. Програмата включва три вида карти -  Silver, Gold  и Platinum, като притежаването на всяка следваща карта увеличава предимствата за лоялните клиенти, съгласно описаното по долу. 
 3. Програмата стартира от сезон 2018-2019 год., но първият сезон, който се взема в предвид за определеняне вида на картата, която клиентът може да притежава, и от който се броят поредно закупените сезонни лифт карти е зимен сезон 2017 -2018 год. 
 4. За сезон 2021-2022 год. всеки закупил сезонна карта през предходния зимен сезон /2020-2021 год./ може да се възползва от програмата за Лоялни клиенти и да заяви желание за получаване на Siver card, която ще му осигури ползването по време на новия зимен сезон /2021-2022 год./ на посочените по-долу привилегии.

       В периода от 22.11.2021 год. до 18.12.2021 год. членовете на програмата за лоялни клиенти могат да закупят целогодишна лифт карта на посочените в ценоразписите цени. Целогодишната лифт карта важи в указаното работно време на Ски центъра, когато лифтовите съоръжения работят, за периода на зимния и летния сезон.

 1. Условията за придобиване на Silver card и привилегиите, които тя предоставя на притежателя й са следните: 

5.1.С такава карта се сдобива всеки, който е закупил две поредни години сезонна лифт карта, осигуряваща ползването на лифтовете на територията на Ски център Банско.

5.2.Притежателите на Silver card ползват следните привилегии:

 • Бърз достъп до кабинковия лифт; 
 • 5% отстъпка в магазините на Maxsport;
 • 5% отстъпка в Ресторант „Soprano‘s“, Апрески бар „Happy End“ и Ресторант „Бъчвите“. Тази отстъпка може да се ползва само веднъж дневно, при представяне на лична карта заедно със самата Silver карта. 
 • Достъп до трибуните по време на Световна купа по ски и/или сноуборд в Банско (само в случай, че се провеждат подобни състезания в съответния сезон, за който е закупена картата) 
 • Еднократно ползване на услугата „ски/сноуборд сервиз“ 
 • Участие в благотворително състезание, организирано специално за лоялните клиенти, в края на ски сезона
 • Парти, организирано специално за лоялните клиенти
 1. Условията за придобиване на Gold card и привилегиите, които тя предоставя на притежателя й са следните: 
  6.1.С такава карта се сдобива всеки, който е закупувал четири поредни години сезонна лифт карта, осигуряваща ползването на лифтовете на територията на Ски център Банско. 6.2.Притежателите на Gold card  ще имат правото да се възползват от следните привилегии:
 • Бърз достъп до кабинковия лифт; 
 • Достъп до трибуните по време на Световна купа по ски и сноуборд в Банско (само в случай, че се провеждат подобни състезания в съответния сезон за който е закупена картата) 
 • Три пъти ползване на услугата „ски/сноуборд сервиз“
 • 10% отстъпка в магазините на Maxsport. Лоялните клиенти ще получават и специални покани за събития, които се организират за новите колекции.
 • 10% отстъпка в Ресторант „Soprano‘s“, Апрески бар „Happy End“, Ресторант „Бъчвите“ и Алпийските барове, намиращи се на територията на ски зоната. Тази отстъпка може да се ползва само веднъж дневно, при представяне на лична карта заедно със самата Gold карта. 
 • Участие в благотворително състезание, организирано специално за лоялните клиенти, в края на ски сезона.
 • Парти, организирано специално за лоялните клиенти
 • да ползват 50 % отстъпка от цената за паркиране на паркинга на Начална станция на КВЛ и на паркинга в района на Шилигарника, Старата котва и Бъндеришка поляна, през дневното им работно време. Тази отстъпка може да се ползва само веднъж дневно и срещу представяне на самата Gold карта при заплащане на цената на касите на паркингите.  
 1. Условията за придобиване на Platinum card и привилегиите, които тя предоставя на притежателя й са следните: 
  7.1.С такава карта може да се сдобие всеки, който е закупил шест поредни години сезонна лифт карта, осигуряваща ползването на лифтовете на територията на Ски център Банско. 
  7.2.Тези лоялни клиенти ще ползват следните привилегии:
 • Бърз достъп до кабинковия лифт
 • Достъп до трибуните по време на Световната купа по ски и сноуборд в Банско (само в случай, че се провеждат състезания в сезона, за който е закупена картата). Освен това приносителят на Platinum Card ще ползва отстъпка при закупуването на билети за VIP ложата.
 • Пет пъти използване на усугата ски или сноуборд сервиз
 • 15 % отстъпка в магазините на Maxsport, Лоялните клиенти ще получават и специални покани за събития, които се организират за новите колекции.
 • 15 % отстъпка в заведенията Sopranos, Happy End, Бъчвите и Алпийските барове, намиращи се на територията на ски зоната. Тази отстъпка може да се ползва веднъж дневно само при представяне на лична карта заедно със сaмата Platinum карта.
 • Участие в благотворително състезание в края на ски сезона, организирано специално за лоялните клиенти
 • Парти организирано специално за лоялните клиенти
 • При резервация на двойна стая в хотелите на Balkan Holidays приносителите на Platinum Card ще получават, като комплимент, по-висока категория настаняване (само при наличност на помещения).
 • 10 % отстъпка при резервация направена в сайта на Balkan Holidays
 • 90 % отстъпка от цената за паркиране в ски зоната и на паркинга на начална станция на кабинковия лифт през дневното работно време. Тази отстъпка може да се ползва веднъж дневно само при представяне на лична карта заедно със сaмата Platinum карта.

    8. Ние ценим и уважаваме правата Ви и полагаме всички възможни усилия да защитим Вашите лични данни. „Юлен“ АД разполага с разработена и внедрена Система за управление на личните данни, съответстваща на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент от 27.04.2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, наричан още GDPR. 

    9. Участието в Програмата ни за Лоялни клиенти, ще Ви даде възможност да получите специална персонализация на предоставяните услуги, съобразно притежаваната от Вас вид карта. За да се включите в програмата е необходимо да отговаряте на посочените по-горе условия и при закупуване на сезонна лифт карта за съответния зимен сезон да предоставите ограничен обем допълнителни лични данни, които ще ни позволят да Ви предоставим оределени услуги и участия в отделни мероприятия. 

    10. Записвайки се в Програмата, Вие потвърждавате желанието си да участвате в нея, съгласявате се с обявените Общи правила, които определят и възможното ползване на личните Ви данни, давате изричното си съгласие посочения от вас мейл да бъде използван, за изрично указаните цели.

    11. Личните ви данни се събират, за да бъдат обработвани само и единствено във връзка с издаването, предоставянето и ползването на Карта за Лоялен Клиент и съгласно предварително полученото от Вас съгласие. Някои от личните данни са необходими, за да Ви запознаем с условията за участие в Програмата за Лоялни клиенти и привилегиите, които тя ви осигурява. На посочената от Вас ел.поща може да бъдете уведомявани за предстоящи събития и/или привилегии, включени в Програмата, свързани с правата Ви на член на Програмата за лоялни клиенти. При изрично дадено от вас съгласие на електронната ви поща може да ви бъдат изпращани търговски съобщения, новини, оферти и информация за промоции, за нови продукти и услуги, предлагани от Юлен АД, за периода ви  на членство в Програмата и не по-дълго от две години след прекратяването му.

     12. Получените от Вас лични данни се обработват и от трети лица, които се явяват оператор на личните ви данни, участвайки в процеса на предоставяне на ползваните от Вас услуги. В такива случаи личните Ви данни ще бъдат обработвани в контролирани условия, само в обем, крайно необходим за предоставяне на услугата.

     13. Ние се стремим да не събираме и съхраняваме данни на лица под 16 години без изрично разрешение на родител или настойник. Ако разберете, че Вашето дете все пак е предоставило своите лични данни за целите на издаване на карта за лоялен клиент, моля да ни информирате на мейл адрес banskoski.loyalprogram@gmail.com, за да преустановим използването на тези данни и да ги заличим от местата на съхранение и обработка

    14. При защитата на Вашите лични данни ние следваме правилата, залегнали в нашата Политика за поверителност, с която може да се запознаете на www.banskoski.com 

     Ако имате въпроси, свързани с тези общи правила или с нашата Политика за поверителност , моля, свържете се с нас на banskoski.loyalprogram@gmail.com

     Чрез тази нова програма Юлен АД иска да се отблагодари на своите лоялни клиенти и да направи престоят им в ски зоната и в Банско още по-приятен.
При прекъсване на членството в Програмата за Лоялни клиенти (при незакупуване на поредна сезонна лифт карта за даден сезон след стартиране на Програмата), правата на клиента се прекъсват. При последващо закупуване на сезонна лифт карта Програмата стартира от начало.

* Юлен АД си запазва правото да променя условията за ползване на програмата за лоялни клиенти.

 
VII.ПРАВИЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА СКИ ПАТРУЛА
82. Спазването на утвърдените от ръководството на Юлен АД правила за ползване на ски пистите и лифтовите съоръжения на територията на ски зона с център гр.Банско; специалните правила за практикуване на парапланеризъм; задължителните правила за безопасно поведение на скиори и сноубордисти, практикуващи зимни спортове на територията на ски зона с център гр.Банско и общите условия за издаване, продажба, валидност и ползване на билети и лифт карти в ски зона с център гр.Банско се следи от служители на Юлен АД, заемащи длъжността  „ски патрул“. Част от охранителите, назначени към фирмaСелена, както и служителите на „Юлен”АД, обслужващи въжените линиии служителите от звено вътрешен контрол същоследят за правомерното ползване на лифт картите.
83. Ски патрултите, носятотличително служебно облекло и служебна карта, с която се легитимиратпри изпълнение на служебните си задължения.
84. При изпълнение на служебните си задължения ски патрулът има следните правомощия:
1. да извършва контрол върху спазването на установения ред по ски пистите и обслужващите ги съоръжения в ски център Банско от ползвателите на услуги на територията на ски зоната.
2. да следи за спазването на правилата за ползване на ски-пистите и обслужващите ги въжени линии.
3. да следи за недопускане ползването на ски-пистите и обслужващите ги въжени линии в ски център Банско от лица във видимо нетрезво състояние и/или намиращи се под влиянието на упойващи вещества.
4. да следи за недопускане ползването на ски-пистите и обслужващите ги въжени линии, намиращи се на територията на ски център Банско по начин нарушаващ задължителните правила за безопасно поведение и/или застрашаващи с това, както собственото си здраве и безопасност, така и здравето и безопасността на останалите туристи.
5. да осъществява контролни проверки на случаен принцип за редовността на използваните лифт карти или билети.
6. да съдейства на служители от звено вътрешен контрол, на охранители от фирма Селена и на другите оторизирани лица при извършвани от тях проверки и при констатиране на извършени нарушения, като при необходимост се обръща за съдействие и от органите на МВР.
7. да следи за недопускане на нерегламентирано движение на МПС-та на територията на ски-пистите в ски център Банско.
8. да следи за недопускане на нерегламентирано обучение по ски и сноуборд от лица, които нямат правоспособност да упражняват тази дейност.
9.да извършва ежедневна проверка на условията за проходимост на пистите, за годността на средствата за обезопасяване и информационната обезпеченост, в това число информационни, указателни знации табелии за наличието на нетипични опасности, в т.ч. лавини и свлачища.
10.да преценява условията за практикуване на снежни спортове в рамките на работния ден и подават информация за предприемане на мерки по затваряне на писти или на участъци от тях,
11.При наличие на опасност ски патрулът е длъжен да сигнализира на ръководството на Юлен и на прекия му ръководители да дава задължителни указания за поведение на скиорите по отношение на възникната ситуация.
12.да оказва помощ на пострадал, като обезопасява мястото на инцидента и изчаква пристигането на медицински лица или спасителен екип.
13. при осъществяване на проверка да изисква за справка документите за самоличност на проверяваните лица.
85.При изпълнение на служебните си задължения ски патрулът има право да отправя предупреждение към лицата, които не спазват правилата за безопасно поведение, правилата за опазване на обществения ред, както и настоящите Общи условия. При неизпълнение на отправеното предупреждение ски патрулът има право да ограничи достъпа на нарушителите до съоръженията, обслужващи ски зоната чрез деактивиране на лифт карта или по друг подходящ начин.
86. Всеки ползвател на услуги на територията на ски център Банское длъжен да оказва съдействие при извършване на проверка от оторизираните лица.

VIII. ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ OT ЮЛЕН АД 

87. Официалният интернет сайт Banskoski.com (Сайтът) предоставя достъп до онлайн услуги и информация, които могат да се ползват от клиентите на Ски центъра. 
88. Сайтът препраща към интернет платформата „Ski point“, чрез която може да се извърши онлайн зареждане/презареждане на ски/лифт карти. При достъпване на интернет платформата „Ski point“, ползвателите на онлайн услугите на Ски зоната предоставят доброволно свои лични данни. По-подробна информация относно Общите условия за ползване на онлайн услугите, предоставяни от „Юлен“ АД, чрез интернет платформата “Ski point” може да откриете тук.
89. Сайтът предоставя достъп до полезна информация за клиентите на Ски центъра, като данни за работещите писти и съоръжения в Ски центъра, за снежната покривка и атмосферните условия, за  предстоящи състезания и събития, достъп до картина от камери, работещи в реално време, цени на предлагани от „Юлен“ АД услуги, както и друга актуална информация. Предоставяната от сайта banskoski.com полезна информация е достъпна за клиентите на Ски центъра без да е необходима регистрация на потребител.
90. Юлен АД прилага необходимите организационни и технически мерки за защита на обработваната личната информация. Прилагат се съобразени със спецификата на предлаганите по електронен път услуги Общи правила и условия, както и Политика на управление на личните данни, с която всички желаещи могат да се запознаят тук.

IX. МЕРКИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ И ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19 

91. В изпълнение на указанията на Министерството на здравеопазването, в Ски център Банско са предприети адекватни мерки за предпазване на посетителите и персонала в условията на усложнената епидемиологична обстановка във връзка с  разпространението на COVID 19.
92. Създадена е организация за прилагане на указанията на МЗ на територията на Ски центъра, като се следват и общите насоки на обявения на сайта на Министерството „Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на COVID-19“.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

93. Настоящите Общи правила и условия са приложими в тяхната съвкупност. Те са утвърдени от Ръководството на Юлен АД. При възникнала необходимост и по своя преценка Дружеството може да ги променя и допълва, като тези промени ще се считат за влезли в сила от датата на публичното им обявяване на сайта Banskoski.com и/или поставянето им на определените за целта места в Ски зоната.  Препоръчваме на всички ползватели на предоставяните от „Юлен“ АД услуги да се запознаят подробно с изискванията, залегнали в тези Общи правила и общи условия. Всяко лице, което има възражения или не приема настоящите Общи правила и условия или част от тях, ползвайки се от правото си на свободна преценка, може да реши да не ползва предлаганите в Ски центъра услуги.
94. Евентуално възникнали спорове, отнасящи се до описаните в настоящите Общи правила и общи условия услуги, или по повод тяхното тълкуване и прилагане, се разрешават чрез добронамерени преговори. Ако не бъде постигнато съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд, като се прилагат  разпоредбите на действащото българско законодателство.
95. За контакти: Юлен АД; Банско 2770; ул. Пирин № 94, mail: ulenbansko@gmail.com


 
 
 
 
 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки"

Вижте повече OK