• Летният сезон на Бъндеришка поляна започва на 29.06.24! Заповядайте на прохлада! 

Ски лифтове и писти

Ски лифтове

Кабина
Моста
Коларски
Бъндерица 1
Бъндерица 2
Шилигарник
Чалин валог
Тодорка
Платото
Стара котва
Детска котва
Паница B
Влек Чалин
Църна Могила

Ски писти

Коларски
Бъндерица
Платото 1
Балканиада
Шилигарник 1
Тодорка
Стара писта
Юлен
Томба
Шилигарник 2
Платото 2
Стражите
Църна Могила
Чалин валог 2
Чалин валог 1
Ски път 1
Ски път 2
Работно време на кабинков лифт 08:30 - 17:00, ски лифтове 08:45 - 16:15.
Лифт Бъндерица 2: 09:00 - последно качване 16:15, лифт Плато: 09:00 - последно качване 16:00

Снежна покривка

Банско
0 cm
Бъндеришка поляна
0 cm
Тодорка
0 cm

Времето

tuesday 23
AM
daylightrain
light rain
snow - cm
min. 16 max. 16
humidity 60%
wind 5 km/h
PM
nightrainshowers
rain shwrs
snow - cm
min. 12 max. 14
humidity 74%
wind 5 km/h
NIGHT
dayrainshowers
rain shwrs
snow - cm
min. 14 max. 16
humidity 58%
wind 5 km/h
wednesday 24
AM
daycloud
cloudy
snow - cm
min. 15 max. 16
humidity 54%
wind 5 km/h
PM
nightlightrain
light rain
snow - cm
min. 11 max. 14
humidity 69%
wind 0 km/h
NIGHT
daymodrain
mod rain
snow - cm
min. 10 max. 10
humidity 93%
wind 5 km/h
thursday 25
AM
daylightrain
light rain
snow - cm
min. 10 max. 11
humidity 94%
wind 5 km/h
PM
nightclear
clear
snow - cm
min. 10 max. 10
humidity 61%
wind 10 km/h
NIGHT
dayclear
clear
snow - cm
min. 11 max. 13
humidity 50%
wind 10 km/h
friday 26
AM
daypartcloud
some clouds
snow - cm
min. 15 max. 15
humidity 51%
wind 5 km/h
PM
nightclear
clear
snow - cm
min. 12 max. 14
humidity 57%
wind 5 km/h
NIGHT
dayclear
clear
snow - cm
min. 14 max. 15
humidity 38%
wind 5 km/h
saturday 27
AM
dayclear
clear
snow - cm
min. 18 max. 19
humidity 34%
wind 5 km/h
PM
nightclear
clear
snow - cm
min. 14 max. 16
humidity 43%
wind 0 km/h
NIGHT
dayclear
clear
snow - cm
min. 16 max. 18
humidity 40%
wind 5 km/h
sunday 28
AM
dayclear
clear
snow - cm
min. 20 max. 21
humidity 37%
wind 0 km/h
PM
nightclear
clear
snow - cm
min. 15 max. 18
humidity 50%
wind 0 km/h
NIGHT
dayclear
clear
snow - cm
min. 17 max. 18
humidity 44%
wind 10 km/h

Политика за поверителност

В „ЮЛЕН“ АД  разбираме отговорността, която носим за Вашите лични данни и се  стремим да спазваме високи стандарти за защита на личната информация и неприкосновеността на личния живот. Събираме, съхраняваме и обработваме Вашите лични данни единствено, доколкото това е необходимо за осъществяване на дейността ни, при ясно очертани цели и спазване на изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (накратко Регламента) и на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). 

Тази политика за поверителност се отнася за уеб сайта, социалните мрежи и търговските обекти  на „ЮЛЕН“ АД, дружество опериращо в сферата на туризма и предоставящо туристически услуги на територията на Ски център Банско,  като има за цел да Ви информира за отговорния начин, по който обработваме Вашите лични данни в дейността си и да ви запознае с правата Ви, произтичащи от Регламента и нормативната база, регламентираща личните данни. 

Политиката е разработена от „ЮЛЕН“ АД, ЕИК 101156430, с адрес гр. Банско 2770, ул. „Пирин“ № 94 – в качеството му на  Администратор на лични данни.

Според Регламент (ЕС) 2016/679 лични данни представлява всяка информация, с която едно физическо лице може да бъде идентифицирано. За лични данни следва да се считат име, идентификационен номер, местонахождение, онлайн идентификатор или един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната психическата, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на определено физическо лице. В тази политика лични данни означава всякаква информация за Вас, като например имената Ви, дата на раждане, ЕГН/ЛНЧ, личния Ви  идентификационен номер; пощенски адрес, номер на документ за самоличност (лична карта, паспорт), снимка, адрес на електронната поща, телефонен номер, информация за участието ви в програмата за Лоялни клиенти, предоставяща ви различни привилегии, информация за участието ви в организирани от нас игри и други Ваши данни, които сте ни предоставили при ползването на предлагани от нас услуги и чрез които може да бъдете идентифицирани еднозначно. 

По какъв начин получаваме Вашите лични данни?  

Юлен АД, в качеството си на Администратор събира и обработва лични данни при всеки един контакт с клиенти в процеса на предоставяне на различни видове услуги в дейността си.  Ние се стремим да осигурим законосъобразно, добросъвестно и прозрачно обработване на лични данни, за конкретни, изрично указани в настоящата политика  легитимни цели, като спазваме принципите за „свеждане на данните до минимум“, „точност“, „ограничение на съхранението“, „цялостност и поверителност“ и „отчетност“. 

Обработването на лични данни се извършва, при наличие на някое/няколко от следните основания:

1.  Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор.

2. Обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага по отношение на „Юлен“ АД, в качеството му на администратор на лични данни. 

3.Субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели. В случаите, когато личните данни се обработват единствено на основание дадено съгласие, субектът на данни има правото да оттегли съгласието си по всяко време, с изключение на случаите при които обработването на данните е основано и на т.1 и/или т.2, посочени по-горе.

4. обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице;

5. обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на „Юлен“ АД, в качеството му на администратор на лични данни;

6. Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора.

Ние се стремим да установяваме и поддържаме отговорни търговски отношения, да предоставяме качествени и навременни услуги, съобразени с вашите предпочитания и нужди, като в тази връзка може да Ви помолим и за допълнителна информация, с цел подобряване качеството на услугите. Част от събраните лични данни обработваме, за да поддържаме отчетност за  услугите и продуктите, които Ви предоставяме, като анализираме ползваните услуги, за да можем да ги управляваме ефективно и да планираме своето развитие. ЮЛЕН АД предлага целеви отстъпки за определени възрастови категории, при ползване на които е необходимо да отразим датата Ви на раждане или номер на документ, удостоверяващ условията даващи право на лицето да закупи съответната категория услуга, за да спазим изискванията на счетоводното и данъчно законодателство, като при заплащане и ползване на услугата е нужно да проверим документите Ви за самоличност или съоветния друг документ, удостоверяващ условията. 

Предоставената от Вас информация може да бъде използвана, за да Ви изпращаме полезна информация за специални предложения, промоционални инициативи и нови продукти и услуги, някои от които могат да бъда представяни съвместно с други организации. В такъв случай  Вашите лични данни ще бъдат ползвани само при получаване на изрично Ваше съгласие. 

Стремейки се да създадем сигурна и безопастна среда за туристите в Ски центъра, ние може да използваме част от събраните лични данни, в това число и от инсталираната  система  за видеонаблюдение за разкриване и предотвратяване на измами, кражби и други нежелани дейности. В някои случаи може да се наложи да използваме Вашата информация, за обработване и разрешаване на правни спорове, за прилагането на правилата за ползване на услугата “ски оборудване под наем“, ‘‘ски/сноуборд училище‘‘, „ползването на лиф. съоръжения в Ски център Банско, чрез закупена лифт карта“ и др, за спазване на установените в Ски центъра правила и Общи условия (с които може да се запознаете ТУК), за изпълнение на законосъобразни искания от правоприлагащ орган или правомощия.

Някои от предлаганите от нас услуги включват и услуги по наши партньорски програми, предоставяни от трети страни. Ако участвате в такъв пакет или услуга,  Вашата лична информация ще бъде споделена с тази трета страна само и единствено след получаване на изрично дадено от Вас съгласие и до степента и в обхвата, необходими за предоставянето на тази услуга и за обработката на заявката.

Категориите лични данни, които обработваме и целите, за които се обработват?

Oбработваме Ваши лични данни в процеса на предоставяне на оборудване под наем в менажираните от нас Ски гардероби. Видовете лични данни, които се събират при наемане на оборудване са: имена, дата на раждане; aдрес; място на настаняване; ел.поща/по желание на клиента/; тегло; височина, възраст; умения за каране на ски, пол; размер на обувката, дължина на подметката,  като целите на обработка са: стъпка за сключване на договор за наем и предоставяне на услугата „ски/сноуборд оборудване под наем“; за изпълнение на произтичащите от сключения договор за наем права и задължение;  защита на здравето и живота на клиентите, чрез предоставяне на подходящо безопасно оборудване, съобразено с предоставените от лицето физ. данни; заплащане на определена категория услуга, обусловена от възрастта и/или ръста на лицето; законово задължение, произтичащо от данъчното законодателство; получаване на информация и/или оферти, при изрично дадено от лицето съгласие, предоставяне на качествена услуга и легитимен интерес. С Общите правила и условия за наемане на ски/сноуборд оборудване от ски радеробите, менажирани от Юлен АД може да се запознаете ТУК.

Oбработваме Ваши лични данни в процеса на предоставяне на услугите: индивидуално ски/сноуборд обучение; групово ски/сноуборд обучение; ски/сноуборд обучение „Елит“, ски бягане, Junior Ski school и услугата „First run“/първо спускане/, предоставяни от Ски Училище Юлен. Видовете лични данни, които се събират при ползване на услугите от ски училище Юлен са: имена, дата на раждане; aдрес/град, държава, код на нас.място, улица/, ел.поща/по желание на клиента/ и умения за каране на ски, като целите на обработка са: стъпка за сключване на договор за ползване на услуга и предоставяне на услугите: индивидуално ски/сноуборд обучение; групово ски/сноуборд обучение; ски/сноуборд обучение „Елит“, ски бягане, Junior Ski school и услугата „First run“/първо спускане/, предоставяни от Ски Училище Юлен; за изпълнение на произтичащите от сключения договор за услуга права и задължение;  защита на здравето и живота на клиентите, чрез разпределението им в подходяща група и/или ски учител; заплащане на определена категория услуга, обусловена от възрастта на лицето; законово задължение, произтичащо от данъчното законодателство; получаване на информация и/или оферти, при изрично дадено от лицето съгласие, предоставяне на качествена услуга и легитимен интерес. С Oбщите правила и условия за ползване на услугите, предлагани в Ски училище Юлен, менажирани от „Юлен“ АД, гр.Банско може да се запознаете ТУК.

Ваши лични данни постъпват при нас и при закупуване и ползване на лифт карти от касите на Юлен, от наши партньори, онлайн чрез мобилната платформа Ski Point, чрез мобилното приложение ‘‘Банско ски‘‘  и чрез устройствата тип киоск. Видовете лични данни, които се обработват в този процес са: имена; снимка, дата на раждане или номер на документ, удостоверяващ условията даващи право на лицето да закупи съответната категория лифт карта; телефон или ел.поща за връзка с лицето; данни за извършеното плащане, като целите на обработка са: идентифициране на лицето; регистрация на лицето в платформата “Ski point” и в мобилното приложение Банско ски; възможност за обратна връзка с него в процеса на обработка на заявката, в това число и за възстановяване на достъп до профила на лицето в моб.платформа или в приложението, при забравена от него парола; стъпка при сключване на договор за предоставяне на услуга - активиране на лифт карта, осигуряваща ползването на лиф. съоръжения в Ски център Банско;  изпълнение на задължения по договор за предоставяне на услуга; предотвратяване на нерегламентирано ползване на лифт картите в разрез с утвърдените Общи правила; закупуване на определена категория карта, обусловена от възрастта на лицето; регистрация в Програмата за Лоялни клиенти, предоставяща привилегии за членовете й, при изрично дадено от лицето съгласие; уведомяване на членовете на Програмата за Лоялни клиенти за предстоящи събития и/или привилегии, включени в Програмата, свързани с произтичащите им от нея права; ползване на услуги по наши партньорски програми и получаване на информация и/или оферти, свързани с тези партньорства, при изрично дадено от лицето съгласие; законови задължения /правомощия, произтичащи от българското законодателство/данъчно, Наредбата за обезопасяване и информационна обезпеченост на ски пистите и др./; осигуряване на обществения ред в ски зоната; легитимен интерес на дружеството; предоставяне на качествена услуга и анализ. Потребителят може да получава търговски съобщения, новини, оферти и контакти, ако е приел данните му да бъдат използвани за директен маркетинг. На посочения от него имейл адрес може  да бъде изпратена и непоискана информация с маркетингови цели, като Потребителят се уведомява ясно и недвусмислено за характера на съобщението. 

Някои от личните данни са необходими, за да Ви запознаем с условията за участие в Програмата за Лоялни клиенти и привилегиите, които тя ви осигурява. Участието в Програмата ни за Лоялни клиенти, която е насочена към  онези любители на зимните спортове, които закупуват сезонни карти, ще Ви даде възможност да получите специална персонализация на предоставяните услуги, съобразно притежаваната от Вас вид карта.  За да се включите в програмата е необходимо да отговаряте на определените от дружеството условия и да предоставите ограничен обем допълнителни лични данни, които ще ни позволят да Ви предоставим оределени услуги и участия в отделни мероприятия. Записвайки се в Програмата, Вие потвърждавате желанието си да участвате в нея, съгласявате се с обявените Общи условия, които определят и възможното ползване на личните Ви данни, давате изричното си съгласие посочения от вас мейл да бъде използван, за изрично указаните цели. 

Обработваме Вашите лични данни и при извършено от Вас запитване и направена резервация за настаняване, както на място така и чрез регистация в специализираните туристически платформи (Booking и др.). Предоставените в този процес лични данни, като: имена/на кирилица за българите на латиница за чужденците; ЕГН/ЛНЧ; дата на раждане, пол; гражданство; номер на лична карата или валиден национален документ за самоличност;  държавата издала документа за самоличност;  адрес;  информация за контакт с лицето,информация свързана със самата резервация и заплащането на престоя са необходими с цел: идентифициране на лицето; възможност за обратна връзка с него в процеса на обработка на заявката за резервация; договорни отношение във връзка с предоставянето на туристически услуги/ настаняване на клиенти; изпълнение на законово задължение /по Закона за Туризма, ЗЧРБ/; предоставяне на по-качествена услуга, съобразена с Вашите предпочитания.  

Лични данни на клиенти се обработват и при изпращане на заявка или  регистрация за участие в обявени на сайта ни  http://www.banskoski.com игри. Категориите лични данни, които се обработват са: две или три имена/в зависимост от играта/, ел.поща, тел. номер; дата на раждане, ЕГН и валиден пощенски адрес, номер на лична карта, дата на издаване, издаващ орган и валидност необходими с цел: регистрация на лицето за участие в играта, обратна връзка за възстановяване на достъпа до профила на лице, при забравена от него парола; идентификация на лицето, както за участие в играта, така и при спечелване и при последващо получаване на наградата; обратна връзка с лицето при спечелване на награда от Кампанията и данъчно третиране на спечелената награда, съгласно българското законодателство. Обработването на посочените лични данни са необходими за участие в игрите, като участниците в тях дават изричното си съгласие предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани за посочените цели.

Ваши лични данни се обработват и при посещение на уеб сайта ни, ползване на мобилното приложение banskoski, мобилната платформа Ski point или при осъществяване на контакт с нас чрез профили в социални мрежи, като Instagram, Facebook и др. Личните данни, до които имаме достъп са имена, снимки, списък с приятели, местоположение, регистрации, интереси и др. в зависимост от настройката на личния Ви профил. Обръщаме внимание, че уебсайтът може да съдържат линкове към уебсайт на трети лица, като  имайте в предвид, че ние не носим отговорност за събирането и обработването на  данни от тези лица. Ако предоставите информация на и използвате сайтове, различни от официалния ни сайт, следва да се съобразите,че се прилагат Политиките за поверителност на личните данни на тези сайтове. Юлен АД не носи отговорност за събирането и обработването на лични данни от тези трети страни. 

Ограничен обем Ваши лични данни се обработват и при регистрация в мобилното приложение „Банско ски“. В допълнение към настоящата политика, Юлен АД има специализирана Политика за поверителност, която описва отговорния начин, по който обработваме Вашите лични данни при ползване на това приложение. 

С тази политика можете да се запознаете ТУК. Препоръчваме да направите това, преди да ползвате мобилното приложение „Банско ски“.

При обработката на Вашите лични данни спазваме следните принципи: 

1. Вашите лични данни ще бъдат обработвани само за посочените по-горе цели. Промяна  в целите на обработка може да настъпи само с Ваше изрично съгласие. 

2. Вашите лични данни се защитават с подходящи технически и организационни мерки за сигурност, в това число и когато взаимодействаме с трети страни.

3. Полагаме усилия да поддържаме Вашите лични данни актуални за целите, посочени по-горе. 

4. Личните Ви данни се обработват само докато са необходими за постигането на обявените по-горе цели, след което ще бъдат заличени по надежден начин, освен ако не съществуват нормативни изисквания или легитимни интереси да бъдат съхранени за определени срокове. 

5. Ще зачитаме Вашите права за защита на личните Ви данни и ще удовлетворим в законоустановения срок всяко  Ваше искане  в тази връзка.

6. Когато се наложи да споделим Ваши данни с трети страни, за да Ви предоставим исканите от Вас услуги и продукти, ще изискваме да бъдат спазени правилата, залегнали в настоящата Политика и в разработената и внедрена в ЮЛЕН АД организация за управление на личните данни.

7. Спазваме ограниченията за обработка на лични данни на лица под 16 години, получени в условията на информационното общество, както и на чувствителни лични данни.

8. Ще положим възможните усилия своевременно да Ви информираме, ако при нас постъпят Ваши лични данни от трети страни-партньори, доставчици или други делови източници.

9. Вашите лични данни се обработват при спазване на приложимите законови и нормативни изисквания, в условията на прозрачност и професионална коректност. Ние не набираме и не обработваме чувствителни лични данни, като раса, религиозни убеждения,  политическа ориентация или синдикална принадлежност. 

10. Ще положим усилия да отговорим на евентуални Ваши запитвания във връзка с обработката на личните Ви данни в рамките на 14 дни.  Ако набирането на необходимите данни за изготвяне на отговор изисква ангажирането на съществен ресурс от наша страна, своевременно  ще Ви информираме и ще Ви предоставим писмен отговор не по-късно от 30 дни след получаване на запитването.

С кого споделяме Вашите данни?

Вашите лични данни могат да бъдат споделени с трети лица, които се явяват оператор на личните ви данни, участвайки в процеса на предоставяне на ползваните от Вас услуги, като например: издаване на лифт карти в определени обекти, които са изрично изброени в Общите условия за издаване, продажба, валидност и ползване на лифт карти, изработване на пластики по Програмата за Лоялни клиенти,  осъществяване на охранителна дейност на територията на ски центъра, организиране на игри или други активности на подизпълнители. В такива случаи личните Ви данни ще бъдат обработвани в контролирани условия, само в обем, крайно необходим за предоставяне на услугата.  Третите лица/оператори, ангажирани с предоставянето на тези услуги, са напълно запознати с изискванията на  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни  и са поели ангажимент да спазват условията на нашата Политика за защита на личните данни. Юлен АД поддържа трайни договорни отношения с тези фирми. При необходимост, изискванията за законосъобразната обработка на лични данни могат да бъдат оформени в споразумения между Юлен АД, като Администратор на лични данни и фирмите – доставчици, като Обработващи лични данни.

Ваши лични данни могат да бъдат споделени с наши партньорски дружества, за да Ви информират под формата на търговски съобщения за предоставяни от тях други услуги . Такива съобщения ще бъдат изпращани само при предварително получено от Потребителя съгласие, което той може да отмени по всяко време. В отделни случаи на предоставения от Потребител имейл адрес могат да бъдат изпращани непоискани търговски съобщения при спазване на законоустановения ред.

Във всички други случаи ние ще обработваме, разкриваме или споделяме Вашите лични данни, единствено ако е изискуемо по закон или когато се изисква с цел да се съобразим с и да спазим изисквания на публични органи, действащи при законова компетентност.

Къде съхраняваме и как обработваме личните Ви данни? 

Вашите лични данни  се съхраняват в електронен вид на наши сървъри, които са разположени в контролирана среда с високо ниво на информационна сигурност. Вземаме възможните организационни и технически мерки за защита на данните, като прилагаме установените добри практики и изискванията на стандартите за информационна сигурност.  

В Юлен АД е разработена и внедрена документирана система за управление и защита на личните данни. Внедряването на тази система е продиктувано от стремежа ни стриктно да се придържаме към изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 и на ЗЗЛД). Тя въвежда правила за обработката на данни, като на нашите клиенти, така и на служителите ни и на представители на организациите, с които си партнираме за постигане на целите, които изискват обработка на лични данни. В системата за защита на личните данни са заложени насоките на установените добри практики и изискванията на международните стандарти за сигурност на информацията. Нашите служители са обучени да спазват изискванията на внедрената система. Достъпът до Вашите лични данни се базира на принципа „необходимост да се знае“ съобразно функционалните задължения на персонала ни и този на партньорите ни организации. Там, където е необходимо, сме подписали споразумения, определящи отговорностите и задълженията на ЮЛЕН АД и на тази част от нашите патрньори/контрагенти, които могат да получат достъп до личните данни на клиентите и служителите ни.  

Вашите права: 

Правата Ви като субект на данни са разписани чл. 12-23 на Регламент 2016/679 и включват право за получаване на информация и достъп; за коригиране и изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“); за ограничаване на обработването; за преносимост на данните по Ваше желание към друг администратор, както и право на възражение срещу обработката на данни. Вие имате също така право да получите потвърждение дали личните Ви данни се обработват; информация за целите на обработката; информация за категориите обработвани лични данни; информация за срока на обработката; информация за това с кого са споделяни, както и да получите копие от  обработваните Ваши лични данни.

Ако Вие сте дали съгласие за обработката на Вашите лични данни и решите по някаква причина до го оттеглите, ние ще заличим обработваните данни, освен ако не е налице нормативно изискване или легитимен интерес за нейното съхранение за определен срок. 

Ако възникнат въпроси относно нашата Политика за поверителност или във връзка с правата Ви по отношение на обработваните лични данни, може да се обърнете към Длъжностното лице по защита на данните в ЮЛЕН АД на имейл: dpo.banskoski@gmail.com или да ни пишете на адрес: обл. Балгоевград, общ. Банско, гр. Банско 2770, ул. „Пирин“ № 94.

Ако полученият отговор не Ви удовлетворява, или считате, че е налице нарушение на Вашите права за защита на данните във връзка с обработката на личните Ви данни от ЮЛЕН АД, можете да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни на следните контакти: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, https://www.cpdp.bg и/или друг надзорен/регулаторен орган.

Настоящата Политика  подлежи на актуализация при необходимост. Актуалната версия ще бъде на Ваше разположение незабавно след въвеждането на изменение и по този повод Ви приканваме периодично да я преглеждате. 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки"

Вижте повече OK