Ски лифтове и писти

Ски лифтове

Кабина
Моста
Коларски
Бъндерица 1
Бъндерица 2
Шилигарник
Чалин валог
Тодорка
Платото
Стара котва
Детска котва
Паница B
Влек Чалин
Църна Могила

Ски писти

Коларски
Бъндерица
Платото 1
Балканиада
Шилигарник 1
Тодорка
Стара писта
Юлен
Томба
Шилигарник 2
Платото 2
Стражите
Църна Могила
Чалин валог 2
Чалин валог 1
Ски път 1
Ски път 2
Работно време на кабинков лифт 08:30 - 17:00, ски лифтове 08:45 - 16:15.
Лифт Бъндерица 2: 09:00 - последно качване 16:15, лифт Плато: 09:00 - последно качване 16:00

Снежна покривка

Банско
0 cm
Бъндеришка поляна
0 cm
Тодорка
50 cm

Времето

saturday 15
AM
dayclear
clear
snow - cm
min. 11 max. 13
humidity 34%
wind 10 km/h
PM
dayclear
clear
snow - cm
min. 14 max. 14
humidity 34%
wind 5 km/h
NIGHT
nightclear
clear
snow - cm
min. 10 max. 12
humidity 56%
wind 5 km/h
sunday 16
AM
dayclear
clear
snow - cm
min. 12 max. 14
humidity 59%
wind 5 km/h
PM
daypartcloud
some clouds
snow - cm
min. 15 max. 15
humidity 51%
wind 10 km/h
NIGHT
nightpartcloud
some clouds
snow - cm
min. 12 max. 13
humidity 68%
wind 5 km/h
monday 17
AM
dayrainshowers
rain shwrs
snow - cm
min. 13 max. 14
humidity 62%
wind 0 km/h
PM
daymodrain
mod rain
snow - cm
min. 11 max. 12
humidity 86%
wind 0 km/h
NIGHT
nightlightrain
light rain
snow - cm
min. 11 max. 11
humidity 81%
wind 0 km/h
tuesday 18
AM
dayrainshowers
rain shwrs
snow - cm
min. 13 max. 15
humidity 67%
wind 5 km/h
PM
daythunderstorm
risk tstorm
snow - cm
min. 15 max. 15
humidity 69%
wind 0 km/h
NIGHT
nightrainshowers
rain shwrs
snow - cm
min. 13 max. 14
humidity 74%
wind 0 km/h
wednesday 19
AM
dayclear
clear
snow - cm
min. 15 max. 17
humidity 62%
wind 5 km/h
PM
daypartcloud
some clouds
snow - cm
min. 18 max. 18
humidity 55%
wind 5 km/h
NIGHT
nightclear
clear
snow - cm
min. 14 max. 16
humidity 53%
wind 5 km/h
thursday 20
AM
dayclear
clear
snow - cm
min. 17 max. 19
humidity 51%
wind 20 km/h
PM
dayclear
clear
snow - cm
min. 20 max. 21
humidity 41%
wind 10 km/h
NIGHT
nightclear
clear
snow - cm
min. 15 max. 18
humidity 54%
wind 5 km/h

ПЗП мобилно

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Мобилно приложение „Банско ски“

 

    ВЪВЕДЕНИЕ

В „ЮЛЕН“ АД  разбираме отговорността, която носим за Вашите лични данни и се  стремим да спазваме високи стандарти за защита на личната информация и неприкосновеността на личния живот. Събираме, съхраняваме и обработваме Вашите лични данни единствено, доколкото това е необходимо за осъществяване на дейността ни, при ясно очертани цели и спазване на изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (накратко Регламента) и на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

 

1.ЦЕЛ И ОБХВАТ     

Тази политика за поверителност се отнася само за мобилното приложение „Банско ски“ (Приложението) на „ЮЛЕН“ АД (Дружеството, Ние) и има за цел да информира Потребителите на Приложението за отговорния и законосъобразен начин, по който Дружеството обработва личните им данни, предоставени от тях при ползване на услугата зареждане/презареждане на лифт карти онлайн, както и при достъп до полезна информация за Ски център Банско, в това число информация за метеорологичните условия/времето в ски центъра, за работещите писти и съоръжения, достъп до картина от камери, работещи в реално време и информация за използване на ски карта от клиенти на ски центъра.

В политиката са посочени и правата на Потребителите като субекти на лични данни, произтичащи от Регламента и от приложимата национална нормативна база, определяща реда за обработка на личните данни.

Тази политика е разработена и публикувана от „ЮЛЕН“ АД, ЕИК 101156430, с адрес гр. Банско 2770, ул. „Пирин“ № 94, в качеството му на Администратор на лични данни.

За всички други случаи и обстоятелства, когато се обработват лични данни на ползватели на предоставяните на територията на Ски център Банско туристически услуги важат условията, отразени в общата Политика за поверителност, която може да бъде видяна на сайта на „ЮЛЕН“ АД https://www.banskoski.com

В Юлен АД са разработени Общи условия и правила (ОУП) за ползване на Приложението Банско ски. Тези правила могат да бъдат видяни ТУК, както и да бъдат достъпени чрез Приложението.

Препоръчваме на всички ползватели на мобилното приложение „Банско ски“ да се запознаят с настоящата политика и с ОУП, преди да започнат да ползват Приложението.

 

  1. КАТЕГОРИИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ И ЦЕЛИТЕ, ЗА КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ

За целите на тази политика лични данни означава само предоставена от Потребителите при ползване на Приложението лична информация, която може да ги идентифицира еднозначно като физически лица, а именно: две имена; дата на раждане; ел.поща; номер на лифт карта (по преценка на потребителя, в зависимост от това с каква цел ще ползва приложението, необходима е за зареждане или презареждане на лифт карта), снимка при зареждане и презареждане на лифт карти (по желание и преценка на Потребителя, предоставянето на тези данни не е задължително).

Целите на обработка на предоставяните при регистрация в Приложението лични данни са:

- идентифициране на Потребителя като физическо лице, ползващо определена, персонално предоставяна онлайн платена и/или безплатна услуга;

- осигуряване на възможност за обратна връзка с Потребителя в процеса на обработка на заявката за предоставяне на платена онлайн услуга – зареждане/презареждане на ски/лифт карта за ползването на лифтовите съоръжения в Ски зоната с център гр. Банско;

- предоставяне на достъп до полезна информация за дейностите, осъществявани в Ски зоната с център гр. Банско.

 

3.ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.

Обработването на лични данни на Потребителите на Приложението се извършва при наличие на едно или няколко от следните основания:

3.1. За изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор.

Предоставяните от Потребителите ограничени като вид и обем лични данни Юлен АД събира и обработва в качеството си на Доставчик на предлаганите посредством „Банско ски“ онлайн конкретна услуга и достъп до полезна информация. Данните са необходими за създаване на потребителски профил (регистриране) в Приложението. Създаването на потребителски профил се приема като форма на договор между Доставчика и Потребителя и поражда действие от момента на активиране на потребителския профил. Потвърждаването на регистрацията представлява електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което Потребителят декларира, че желае да ползва предоставяните по електронен път услуги.

3.2. Когато обработването е необходимо за спазването на законово задължение.

ЮЛЕН АД предлага целеви отстъпки за определени възрастови категории, при ползване на които е необходимо да отразим дата на раждане, за да се удостовери правото на лицето да получи конкретната услуга.

Това е необходимо и да се гарантира спазване на изискванията на счетоводното и данъчно законодателство при заплащане и ползване на услугата.

3.3. Когато субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели. В случаите, когато личните данни се обработват единствено на основание дадено съгласие, субектът на данни има правото да оттегли съгласието си по всяко време, с изключение на случаите при които обработването на данните е основано и на т.1 и/или т.2, посочени по-горе.

Това основание също е валидно за „Юлен“ АД. Предоставената от Потребителите информация може да бъде използвана, за да им бъде изпращана полезна информация за специални предложения, промоционални инициативи и нови продукти и услуги, някои от които могат да бъда представяни съвместно с други организации. В такъв случай личните данни ще бъдат ползвани само при получено изрично съгласие на Потребителя.

3.4. Когато обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора.

Ние в „Юлен“ АД се стремим да установяваме и поддържаме отговорни търговски отношения, да предоставяме качествени и навременни услуги, съобразени с предпочитанията на Потребителите. В тази връзка може да ги помолим и за допълнителна информация, с цел подобряване качеството на услугите.

Част от събраните лични данни обработваме, за да поддържаме отчетност за услугата, която предоставяме, като анализираме ползването й, за да можем да я управляваме ефективно и да планираме своето развитие.

Стремейки се да създадем сигурна и безопасна среда в ски зоната, ние можем да използваме част от събраните лични данни за разкриване и предотвратяване на измами, неправомерни действия на потребителите и други нежелани дейности.

В някои случаи може да се наложи да използваме предоставената при регистрацията персонална информация за разрешаване на правни спорове, свързани с прилагането на Общите условия и правила (ОУП) за ползване на Приложението или за изпълнение на законосъобразни искания от правоприлагащ орган.

 

  1. ПРИ ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ СПАЗВАМЕ СЛЕДНИТЕ ПРИНЦИПИ:

4.1. Лични данни на Потребителите на Приложението се обработват само за посочените по-горе цели. Промяна в целите на обработка може да настъпи само със съгласието на субекта на данни.

4.2. Обработваните лични данни се защитават с подходящи технически и организационни мерки за сигурност, в това число и когато взаимодействаме с трети страни.

4.3. Полагаме усилия да поддържаме обработваните лични данни актуални за целите, посочени по-горе.

4.4. Личните данни се обработват само докато са необходими за постигането на обявените по-горе цели, след което ще бъдат заличени по надежден начин, освен ако не съществуват нормативни изисквания или легитимни интереси да бъдат съхранени за определени срокове.

4.5. Зачитаме правата за защита на личните данни и ще удовлетворим в законоустановения срок всяко искане на Потребителите в тази връзка.

4.6. Когато се наложи да споделим лични данни на Потребители с трети страни, за да предоставим исканата услуга, ще изискваме да бъдат спазени правилата, залегнали в настоящата Политика и в разработената и внедрена в ЮЛЕН АД организация за управление на личните данни.

4.7. Ще положим възможните усилия своевременно да информираме Потребителите, ако при нас постъпят техни лични данни от трети страни-партньори, доставчици или други делови източници.

4.8. Личните данни се обработват при спазване на приложимите законови и нормативни изисквания, в условията на прозрачност и професионална коректност. Ние не набираме и не обработваме чувствителни лични данни, като раса, религиозни убеждения, политическа ориентация или синдикална принадлежност. Чрез Приложението (и въобще в Дружеството) не се събират и обработват конкретни признаци, специфични за физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на отделния Потребител като определено физическо лице. Ние не ползваме предоставените от Потребителите лични данни за профилиране или за автоматизирано вземане на решения.

4.9. Ще положим усилия да отговорим на евентуални запитвания във връзка с обработката на личните данни на Потребителите в рамките на 14 дни. Ако набирането на необходимите данни за изготвяне на отговор изисква ангажирането на съществен ресурс от наша страна, своевременно ще информираме субекта на данни и ще предоставим писмен отговор не по-късно  от 30 дни след получаване на запитването.

 

5.С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ЛИЧНИ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

5.1.Технологията на предлаганата посредством Приложението услуга за зареждане/презареждане на ски карти в обработката и съхранението на личните данни на Потребителите изисква участието на наети от Юлен АД трети страни - специализирани фирми, доставчици на IT и комуникационни услуги. В такива случаи личните данни на Потребителите ще бъдат обработвани в контролирани условия, само в обем, крайно необходим за предоставяне на услугата. Фирмите, доставчици на IT услуги, са напълно запознати с изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни и са поели ангажимент да спазват условията на нашата Политика за защита на личните данни. Юлен АД поддържа трайни договорни отношения с тези фирми. При необходимост, изискванията за законосъобразната обработка на лични данни могат да бъдат оформени в споразумения между Юлен АД , като Администратор на лични данни и фирмите – доставчици, като Обработващи лични данни.

5.2.Лични данни на Потребителите могат да бъде споделени с наши партньорски дружества, за да Ви информират под формата на търговски съобщения за предоставяни от тях други услуги . Такива съобщения ще бъдат изпращани само при предварително получено от Потребителя съгласие, което може да отмени по всяко време. В отделни случаи на предоставения от Потребител имейл адрес могат да бъдат изпращани непоискани търговски съобщения при спазване на законоустановения ред.

Във всички други случаи ние ще обработваме, разкриваме или споделяме лични данни, единствено ако е изискуемо по закон или когато се изисква с цел да се съобразим с и да спазим изисквания на публични органи, действащи при законова компетентност.

 

  1. ПОЛИТИКА ЗА „БИСКВИТКИТЕ“

Необходимо е да знаете, че при регистриране в Приложението Вие, като Потребители, ще бъдат разпознати от т.н. „бисквитки“, които се ползват навсякъде в Интернет. Допълнителна информация за това какво представляват „бисквитките“ и как можете да управлявате тяхното ползване, може да получите от нашата Политика за „бисквитките“ ТУК.

 

  1. КЪДЕ СЪХРАНЯВАМЕ И КАК ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ?

Личните данни на Потребителите се съхраняват в електронен вид на наши сървъри, които са разположени в контролирана среда с високо ниво на информационна сигурност. Вземат се възможните организационни и технически мерки за защита на данните, като прилагаме установените добри практики и изискванията на стандартите за информационна сигурност.

В Юлен АД е разработена и внедрена документирана система за управление и защита на личните данни. Внедряването на тази система е продиктувано от стремежа ни стриктно да се придържаме към изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 и на ЗЗЛД). Тя въвежда правила за обработката на данни, като на нашите клиенти, така и на служителите ни и на представители на организациите, с които си партнираме за постигане на целите, които изискват обработка на лични данни. В системата за защита на личните данни са заложени насоките на установените добри практики и изискванията на международните стандарти за сигурност на информацията. Нашите служители са обучени да спазват изискванията на внедрената система. Достъпът до лични данни се базира на принципа „необходимост да се знае“ съобразно функционалните задължения на персонала ни и този на партньорите ни организации. Там, където е необходимо, сме подписали споразумения, определящи отговорностите и задълженията на ЮЛЕН АД и на тази част от нашите партньори/контрагенти, които могат да получат достъп до личните данни на Потребителите на Приложението.

Чрез Приложението Потребителите могат да достъпят линкове към уебсайтове на трети страни. Ако предоставят своя лична информация на тези сайтове, следва да се съобразят с обстоятелството, че се прилагат Политиките за поверителност на личните данни на тези сайтове. Юлен АД не носи отговорност за събирането и обработването на лични данни от тези трети страни.

 

8.ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - ВАШИТЕ ПРАВА:

Правата на Потребителите като субекти на данни са разписани чл. 12-23 на Регламент 2016/679 и включват право за получаване на информация и достъп; за коригиране и изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“); за ограничаване на обработването; за преносимост на данните по желание на субекта на данни към друг администратор, както и право на възражение срещу обработката на данни.

Вие, като Потребители, имате също така право да получите потвърждение дали личните Ви данни се обработват; информация за целите на обработката; информация за категориите обработвани лични данни; информация за срока на обработката; информация за това с кого са споделяни, както и да получите копие от  обработваните Ваши лични данни.

Ако Вие сте дали съгласие за обработката на Вашите лични данни и решите по някаква причина до го оттеглите, ние ще заличим обработваните данни, освен ако не е налице нормативно изискване или легитимен интерес за нейното съхранение за определен срок.

Ако възникнат въпроси относно тази Политика за поверителност или във връзка с правата Ви по отношение на обработваните лични данни, може да се обърнете към Длъжностното лице по защита на данните в ЮЛЕН АД на имейл: dpo.banskoski@gmail.com или да ни пишете на адрес: обл. Благоевград, общ. Банско, гр. Банско 2770, ул. „Пирин“ № 94.

Ако полученият отговор не Ви удовлетворява, или считате, че е налице нарушение на Вашите права за защита на данните във връзка с обработката на личните Ви данни от ЮЛЕН АД, можете да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни на следните контакти: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, https://www.cpdp.bgи/или друг надзорен/регулаторен орган.

Настоящата Политика  подлежи на актуализация при необходимост. Актуалната версия ще бъде на Ваше разположение незабавно след въвеждането на изменение и по този повод Ви приканваме периодично да я преглеждате.

Контакти

 

Юлен АД; гр. Банско 2770

тел. +359 749 84480

Спешни номера

Полиция 112

Спешен номер 112

Спасителна служба 1471

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки"

Вижте повече OK