Ски лифтове и писти

Ски лифтове

Кабина
Моста
Коларски
Бъндерица 1
Бъндерица 2
Шилигарник
Чалин валог
Тодорка
Плато
Стара котва
Детска котва
Паница B
Влек Чалин
Църна Могила

Ски писти

Коларски
Бъндерица
Плато 1
Балканиада
Шилигарник 1
Тодорка
Стара писта
Юлен
Томба
Шилигарник 2
Плато 2
Стражите
Църна Могила
Чалин валог 2
Чалин валог 1
Ски път 1
Ски път 2
Работно време на кабинков лифт 08:30 - 17:30, ски лифтове 08:45 - 16:15.

Снежна покривка

Банско
0 cm
Бъндеришка поляна
0 cm
Тодорка
0 cm

Времето

friday 23
AM
dayclear
clear
snow - cm
min. 11 max. 13
humidity 19%
wind 0 km/h
PM
dayclear
clear
snow - cm
min. 12 max. 13
humidity 22%
wind 0 km/h
NIGHT
nightclear
clear
snow - cm
min. 11 max. 11
humidity 21%
wind 5 km/h
saturday 24
AM
dayclear
clear
snow - cm
min. 12 max. 13
humidity 14%
wind 0 km/h
PM
daypartcloud
some clouds
snow - cm
min. 11 max. 13
humidity 24%
wind 5 km/h
NIGHT
nightpartcloud
some clouds
snow - cm
min. 8 max. 10
humidity 27%
wind 10 km/h
sunday 25
AM
daylightrain
light rain
snow - cm
min. 5 max. 6
humidity 58%
wind 5 km/h
PM
daypartcloud
some clouds
snow - cm
min. 6 max. 7
humidity 69%
wind 10 km/h
NIGHT
nightpartcloud
some clouds
snow - cm
min. 4 max. 5
humidity 74%
wind 5 km/h
monday 26
AM
dayclear
clear
snow - cm
min. 4 max. 6
humidity 68%
wind 5 km/h
PM
daypartcloud
some clouds
snow - cm
min. 6 max. 6
humidity 65%
wind 5 km/h
NIGHT
nightclear
clear
snow - cm
min. 6 max. 6
humidity 52%
wind 5 km/h
tuesday 27
AM
dayclear
clear
snow - cm
min. 6 max. 7
humidity 52%
wind 5 km/h
PM
dayclear
clear
snow - cm
min. 6 max. 7
humidity 49%
wind 15 km/h
NIGHT
nightpartcloud
some clouds
snow - cm
min. 3 max. 5
humidity 68%
wind 10 km/h
wednesday 28
AM
daypartcloud
some clouds
snow - cm
min. 3 max. 4
humidity 81%
wind 10 km/h
PM
daymodrain
mod rain
snow - cm
min. 3 max. 4
humidity 91%
wind 10 km/h
NIGHT
nightmodrain
mod rain
snow - cm
min. 2 max. 3
humidity 97%
wind 15 km/h

Общи условия

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СКИ ПИСТИТЕ И ВЪЖЕНИТЕ ЛИНИИ И ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ, ПРОДАЖБА, ВАЛИДНОСТ И ПОЛЗВАНЕ НА БИЛЕТИ И ЛИФТ КАРТИ В СКИ-ЗОНАТА С ЦЕНТЪР ГР. БАНСКО
 
 
I.ОБХВАТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящите общи правила и общи условия включват:
1.1.Общи правила за ползване на ски пистите и въжените линии за превоз на хорана територията на Ски зона с център гр.Банско;
1.2.Специални правила за практикуване на парапланеризъм на територията на Ски зона с център гр.Банско;
1.3.Задължителни правила за безопасно поведение на скиори и сноубордисти, практикуващи зимни спортове на територията на Ски зона с център гр.Банско;
1.4.Общи условия за издаване, продажба, валидност и ползване на билети и лифт карти в Ски зона с център гр.Банско;
1.5. Общи правила на Програмата за лоялни клиенти, която стартира от сезон 2018-2019 год.;
1.6.Правила за осъществяване на контрол за спазване на общите условия и правила и организацията на работа на ски патрула.
2. Настоящите правила и общи условия са валидни и се прилагат за ски пистите и обслужващите ги въжени линии за превоз на хора, намиращи се на територията на Ски зона с център гр. Банско, наричана за краткост по долу „ски зона“ или „ски център“.
3. Всеки клиент на Ски центъра, ползващ услугите и упражняващ дейностите, посочени в настоящите общи условия и правила, е длъжен да се запознае с техните разпоредби, да спазва безусловно инструкциите на персонала обслужващ въжените линии, ски патрула, представителите на ПСС и всички останали лица, отговарящи за осигуряване на безопасното ползване на ски пистите и въжените линии, на територията на ски зоната. Безусловното спазване на правилата, на инструкциите на персонала, на указателните, на информационните знаци и табели би довело до намаляване на риска от инциденти.
4. Всеки клиент чрез закупуването на услуга или упражнявайки зимни спортове на територията на Ски зона Банско, т.е. извършвайки дейност, регламентирана с настоящите правила и общи условия се съгласява с посочените в тях общи и специални правила по отношение на конкретната услуга и/или дейност.
5. Всеки  клиент на ски зона Банско, в това число и туристи, практикуващи зимни спортове/ски и/или сноуборд/ на територията й носят отговорност за спазването на установените в ски зоната правила, на свой риск упражняват снежните спортове и ползват въжени линии за превоз на хора.
6. Всеки потребител на услуги, предлагани в ски зоната е длъжен да прецени своето моментно психическо и физическо състояние, конкретните снежни и метеорологични условия, както и дали е в състояние и дали притежава нужните умения за извършване на съответните действия, като каране на ски, сноуборд по ски пистите в ски зоната и/или ползването на прилежащите към тях въжени линии, както и да прецени готовността си за поемане на съответните рискове, които крие практикуването на този вид дейности.
7. Всеки практикуващ снежни спортове на територията на ски зона Банско носи отговорност за състоянието на екипировката си, в това число и за необходимите й настройки, съобразно определени критерии /ръст, тегло, състояние на снежната покривка и др./
 
  II. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СКИ ПИСТИТЕ И ВЪЖЕНИТЕ ЛИНИИ ЗА ПРЕВОЗ НА ХОРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СКИ ЗОНА С ЦЕНТЪР ГР.БАНСКО
8. Общите правила за ползване на ски пистите и лифтовите съоръжения в ски зоната, наричани за  краткост по-долу Правилата за ползване на ски зоната, са разработени на основание чл.23, ал.1 и ал.2, във връзка с чл.21 от Наредбата за обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите в Република България и за определяне на правилата за безопасност върху територията на ски пистите и ски зоните и за организицията на работата на ски патрулите (Наредбата).
9. Правилата за ползване на ски зоната определят всички основни положения, свързани с осигуряване на обезопасяването, информационната обезпеченост и сигурността на ски пистите на територията на Ски зона с център гр. Банско, като регламентират реда и условията, с които трябва да се съобразяват всички практикуващи зимни спортове.
10. Във връзка с произтичащото от чл. 157, ал. 1 от Закона за Туризъм задължение на Юлен АД, в качеството му на концесионер на Ски зона с център гр. Банско, съгласно Договор за предоставяне на концесия върху защитена територия, изключителна държавна собственост, представляваща част от Национален парк „Пирин“, община Банско, област Благоевград за изграждане и експлоатация на „Ски зона с център град Банско“  от21.12.2001 год., то има за цел да осигури безусловното спазване на изискванията за обезопасеност и информационна обезпеченост на ски пистите, както и утвърждаване на правила за безопасно поведение на туристите скиори/сноубордисти и специалните правила, съгласно разпоредбите на Наредбата.
11.„Ски зона с център град Банско“ обхваща ски писти сразлична сложност и предназначение, ски пътища, детска ски зона, фън парк и въжени линии за превоз на хора.
12. На територията на ски зона Банско има ски писти, подходящи за начинаещи скиори /около 35 %/, за напреднали /около 40%/ и експерти /около 25%/, като те са ясно обозначени съобразно степента им на сложност и са обезопасени, съгласно установените нормативни изисквания за това.
13. Юлен АД, в качеството си на концесионер на Ски зона Банско следи и отговаря за стриктното поддържане на ски пистите през зимата, което от своя страна включва следните дейности:
-                Обработване на ски пистите/ски пътищата, което се извършва със специализирана техника /снегоутъпкващи машини Kassbohrerи Leitner/ от висококвалифициран персонал, спазвайки стриктно правилата за безопасност и съобразявайки се с конкретното състояние на снега, наклона на пистата и метеорологичните условия;
-                Производство на изкуствен сняг, посредством изградената система за изкуствен сняг, която обхваща около 90 % от склоновете в ски зоната;
-                Премахване на препятствия, изкуствено създадени, вследствие на природни условия;
-                Обозначаване на ски пистите чрез поставяне на съответните знаци,указващи цвета, съответстващ степента им на трудност, поставяне на информационни и указателни табели и обезопасяването им, съгласно утвърден проект за обезопасяване.
14. Ски пистите на територията на Ски зона Банско са общодостъпни за всички туристи, желаещи да практикуват снежни спортове /ски и сноуборд/ или да бъдат обучавани от ски учители, притежаващи необходимата правоспособност.
15. С цел осигуряване безопасното ползване на ски пистите от скиори и сноубордисти се забранява ползването им не по предназначение, а именно от пешеходци и шейни, което се следи от ски патрула. 
16. На територията на ски пистите не се допуска ползването на превозни средства или на други средства за придвижване, които не са ски или сноуборд, с изключение на превозните средства,които се използват за обработка на ски пистите, за осигуряване на реда и безопасността по тяхили в извънредна ситуация, както и такива, които се използват от лицата, ангажирани с планинско спасяване и/или медицински екипи.
17. В работното време на ски пистите, когато те са отворени за ползване от туристи, превозните средства по предходната алинея могат да се движат по тях при спазване на следните правила:
1. на видимо място да бъде поставена оранжева светлина;
2. при лоша видимост да бъде използвано предупредително звуково средство;
3. пистата да бъде освободена възможно най-бързо;
4.в случай на инцидент, изискващ паркирането и движението по пистата на моторните превозни средства по предходната алинея е необходимо обезопасяване на мястото, видимо за всички ползватели на пистата.
18. Моторните превозни средства по предходната точка могат да извършват следните дейности:
1.транспортиране на ранени лица, на спасителен персонал (доктори, патрул, кучета-спасители при лавини и др.), на екипировка, на оборудване за маркировка и защитна екипировка, на екипировка или персонал за спасяване от ски лифтове,на оборудване за поправка на ски лифтове,на оборудване за поправка на машини за сняг,на екипировка или персонал за контрол за лавини, на наранени лица, нуждаещи се от евакуация, на екипировка за състезания, на екипировка, принадлежаща на състезателите, на оборудване за събития;
2. придвижване с цел отстраняване на повреди и управление на техническа система (средства) за производство на сняг, както и работа на верижни машини;
3. основно наблюдение на ски пистата;
4. връщане до мястото, определено за паркиране, след свършване на съответната работа.
19. Преминаване на превозни средства през територията на ски пистите, намиращи се в Ски център Банско,извън определените в т.16 не се допуска, включително след затваряне на пистите и след приключване на експлоатацията им.
20. На територията на ски пистите се подсигурява извършването на спасителни дейности от екипи на ПСС и медицински лица.
21. Юлен АД в качеството си на концесионер има право да ограничи достъпа до територията на ски пистите при наличието на законови изисквания за това.
22. Ръководството на Юлен АДима право по своя преценка да затваря ски пистите или части от тях за туристи приследните случаи:
1. след ежедневното приключване на експлоатацията им;
2. привъзникне на ситуация, която би поставила в опасност живота или здравето на туристите;
3. при лавинна опасност, както и при лоши метеорологични условия;
4. при провеждане на спортни състезания,мероприятияи тренировки, които с оглед естеството си налагат ограничаване на ползването на ски пистата /на основание чл.151, ал.3 от ЗТ/;
5. при необходимост от обработване на ски пистата;
6. при други хипотези, предвидени в действащото законодателство.
23. Непосредствено преди затварянето на ски пистите при условията на предходната точка, с изключение на т.1 от нея, ски патрулите са длъжни да обозначат съответната ски писта, като затворена, чрез поставянето на необходимите оградни мрежи, които по възможност се разполагат по цялата широчина на пистата, и поставяне на знаци. Затварянето на ски пистата се прави по начин, който да не излага на опасност ползвателите на ски пистите и трябва да бъде видно при лошо време.
24. Ръководството на Юлен АД може да разпореди или да даде разрешение за цялостно или частично затваряне на ски писта в зависимост от конкретната причина  за това.
25. Със съгласието на ръководството на Юлен АД писти или отделни участъци от тях могат да бъдат затваряни за провеждане на тренировъчна дейност.
26. Предвидените за тренировка терени трябва да сеобозначат от ски патрула със съответните обезопасителни средства като затворени. Редът за ползването им за целите на тренировъчния процес се определя от ръководещия тренировъчния процес.
27. Ски пистите на територията на Ски зона Банско могат да се ползват от всички практикуващи снежни спортове, всеки ден в периода на зимния сезон, в часовия интервал от 08:30до 17:30 часа. Времето за отваряне и затваряне на ски пистите е съобразено с работното време на Кабинкова въжена линия, лифтовите съоръжения и ски влековете, които ги обслужват.  
28. Преди ежедневното отваряне на пистите екипи от представители на ПСС и служители на длъжност „ски патрул“ извършват проверка на условията за проходимост на пистите, за наличието и годността на средствата за обезопасяване и информационната обезпеченост, в това число информационни, указателни знации табели за наличието на нетипични опасности, в т.ч. лавини и свлачища.
29. Достъпът до ски пистите на територията на ски зона Банско се осигурява от една Кабинкова въжена линия с две секции, 2 бр. шестседалкови въжени линии, 6 бр. четириседалкови  въжените линии, 4 бр.  ски влека с високо водене на въжето /2 бр., от които тип котва и 2 бр. тип паничка/, 3 бр. ски влекове с ниско водене на въжето, 3 бр. транспортни ленти и въртележка за деца. Всички съоръжения работят при наличие на подходящи метеорологични условия и осигурени технически изисквания за безопасност.
30. Работното време насъоръженията е:
        - Кабинкова въжена линия/нач. Станция/ – от 08:30 до 17:00 часа /последно качване на туристи „пешеходци“: 16:30 часа, а на туристи „скиори“: 17:00 часа/;
- Кабинкова въжена линия /Горна станция/- от 08:30 до 17:00 часа /последно качване на туристи 17:00 часа/;
- Четириседалкова въжена линия „Плато“- от 09:00 до 16:00 /последно качване на скиори16:00 часа/;
- Четириседалкова въжена линия „Бъндерица 2“- от 09:00 до 16:15 часа /последно качване на скиори16:15 часа/;
- Всички останали лифтови съоръжения - от 08:45 до 16:15 часа /последно качване на скиори 16:15 часа/
Ползването на седалковите въжени линиив Ски център Банско от туристи пешеходци, искащи да се върнат обратно със седалковите въжени линии,се преустановява 15 минути преди последното качване за скиори.
31. След спиране работата на лифтовите съоръжения ски патрулите заедно с екипи на ПСС правят последна контролна обиколка по ски пистите.  Целта на последната обиколка е проверка за наличие на изпаднали в затруднение лица, които не биха могли да стигнат от пистите в ски центъра до КВЛ за извозването им до града или да слезнат със ски по ски пътя до начална станция на КВЛ. Последната обиколка на ски патрула по ски път „Бъндеришка поляна-Банско“ започва в 17:30 часа от Бъндеришка поляна по посока гр.Банско.
32. След приключване на работното време на ски пистите започва обработването им със снегоутъпкващи машини. Обичайното време за обработка на ски пистите: е от 18:00 часа до 22:00 часа.
33. На началните станции на въжените линии, осигуряващи достъп до ски пистите на територията на Ски зона Банско, са поставени табели със задължителните правила за безопасно поведение на туристите скиори и информационна табела с работното време на съоръжението и последния час на качване на туристи.
34. На начална, на горна станция на Кабинкова въжена линия, на Шилигарника и на връх Тодорка/до депото на Горна станция на четириседалкова въжена линия „Бъндерица 2“има разположени електронни информационни табла, на които са указани въжените линии и ски пистите, наименованието и степента им на трудност. На тези информационни табла се отразяват работещите писти и въжени линии, като информацията се актуализира при настъпила промяна.
35. На информационни табла на Начална станция са посочени работното време на въжените линии, часът на последната контролна обиколка на ски патрула, обичайното време за обработване на ски пистите.
36. С цел осигуряване обезопасяването на ски пистите, намиращи се на територията на „Ски зона с център гр.Банско“ Юлен АДпредприема нужните мерки по отношение на „нетипичните опасности и препятствия“, като поставя обезопасителни мрежи, дюшеци, знаци, табели и други. Обезопасяването се прави по начин да не създава опасност за туристите, а указателните табели и знаци се поставят на видими места на пистите, на подходящо разстояние преди опасния участък.
37. Юлен АД не носи отговорност при настъпване на инцидент с лица, каращи ски или сноуборд извън обезопасените и обозначени терени на ски пистите в ски центъра.
38. Не се разрешава карането на ски/сноуборд по ски пистите извън обявеното им работно време и при тяхното цялостно или частично затваряне.
39. Не се разрешава каране на ски/сноуборд и ползване на въжените линии за превоз на хора от лица в нетрезво състояние или под влиянието на наркотични или др. упойващи вещества.
 
III.СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОЛЕТИ С ПАРАПЛАНЕР НА ТЕРИТОРИЯТА НА СКИ ЦЕНТЪР БАНСКО
40. За упражняването на дейност по извършване на полети с парапланер /самостоятелно и с трети лица/ на територията на ски център Банско е необходимо да се получи разрешение от ръководството на Юлен АД.
41.За излитане и кацане с парапланер са определени конкретни места на територията на ски центъра, които са ясно обозначени. Мястото за излитане се намира на връх Тодорка в близост до горна станция на лифт Платото, а мястото на кацане е пред стрелбището на стадиона по биатлона, м. Бъндеришка поляна.
42.Извършващите полети с парапланер са длъжни да излитат и да кацат само на конкретно обособените за това места, като излитане и кацане на места, различни от изрично обособените е абсолютно забранено.
43.Всички пилоти са длъжни да имат валидна застраховка „Злополука“ за себе си и затрети лица  
44.Полетите с парапланер трябва да се извършват само над гориста част, като при необходимост от преминаване над ски писти и въжени линии, това трябва да се извършва на височина не по-малко от 50 м.
45.С оглед осигуряване безопасността на туристите в ски центъра, при извършването на полети трябва да се следи абсолютно стриктно за недопускане падането на предмети, като телефони, видеокамери и др. Отговорност за това носи пилота, както при извършване на самостоятелен полет така и в случаите, когато е придружен от трето лице.  
46. Пилотите на парапланер трябва да разполагат с радиостанции за връка и да определят радиочестотата, която да се ползва за информация и контрол.
47. Извършването на полети с парапалнер е изцяло отговорност на пилота и участника в полета. Преди предприемане на полет пилотът трябва да предостави на участващото в полета лице декларация, която то да подпише и с която да потвърди, че е запознато с правилата за безопасност и носенето на пълна отговорност при настъпването на инцидент. С подписването на тази декларация, лицето освобождава оператора на ски зоната от всякаква отговорност по отношение на въжможни инциденти, които може да възникнат при ползването на тази услуга.
48.Участниците в полети са длъжни да спазват стриктно не само настоящите правила, но и указаните им инструкции за безопасност от пилота.
49. Извършването на полети трябва да бъде съобразено с климатичните условия и при неподходящи условия да не се предприема излитане. Преценката за това и отговорността е изцяло на пилота. 
 
IV.ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНО ПОВЕДЕНИЕ НА СКИОРИ И СНОУБОРДИСТИ, ПРАКТИКУВАЩИ ЗИМНИ СПОРТОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СКИ ЗОНА С ЦЕНТЪР ГР.БАНСКО
50. Всички лица, практикуващи зимни спортове /ски, сноуборд/ на територията на ски зона Банско, са длъжни да ползват само обработените, обезопасени и информационно обезпечени писти.
51. Карането на ски или сноубордизвън обезопасените и обозначени ски писти, в неработното им време или в затворени участъци от тях създава рискове за здравето и живота на скиорите/сноубордистите и е изцяло за тяхна отговорност.
52. Всички туристи са длъжни да спазват стриктно правилата, утвърдени с настоящите общи условия и правила, указанията на служители на дружеството, на ски патрула и представители на ПСС, като с поведението си не трябва да застрашават живота и здравето на себе си и на останалите туристи.
53. Съгласно произтичащите законови изисквания ръководството на Юлен АД утвърждава посочените по-долу Правила за безопасно поведение на туристите скиори/сноубордисти, които трябва да се спазват от всички практикуващи зимни спортове на територията на ски зона Банско, а именно:
1.да съобразяват скоростта и начина си на придвижване с възможностите си, с особеностите на терена, снежната покривка, климатичните условия и натовареността на движението; да не застрашават или затрудняват останалите скиори и сноубордисти; да упражняват пълен контрол върху ските или сноуборда си, така че при необходимост да бъдат в състояние да променят посоката си на движение или да спрат;
2. да намаляват скоростта на участъци с лоша видимост, в близост до строежи или препятствия, на пресечни точки, при разклонения, при мъгла, при пренаселеност, на тесни места или при наличието на начинаещи;
3. да бъдат отговорни не само за поведението си на пистата, но и за изправното състояние на екипировката, която използват; това важи и в случаите, когато се използва неконвенционална екипировка (видоизменена, прототипна и т.н.);
4. да спазват следните правила на движение по пистата:
а) движещите се отпред лица са с предимство; движещите се отзад лица не трябва да застрашават по никакъв начин тези пред тях, като за целта се движат на подходящо разстояние;
б) при изпреварване изпреварващият осигурява достатъчно място на изпреварвания за всяко съзнателно или несъзнателно движение на последния; изпреварващият скиор или сноубордист е изцяло отговорен за извършването на маневрата по начин, който не затруднява изпреварвания; това важи до пълното приключване на маневрата и също така при случаите, когато се задминават спрели скиори или сноубордисти;
в) спирането в тесни участъци на пистата или в писти с намалена видимост е разрешено само в краен случай, като спрелият при първа възможност незабавно се изтегля; след спиране повторното включване в движението по пистата да става по безопасен начин, без риск от сблъскване;
г) след падане пистата се освобождава възможно най-бързо;
д) на кръстовищата предимство имат идващите отдясно;
е) придвижване, обратно на посоката на движение, както и качването и слизането без ски или сноуборд трябва да се извършват встрани от ски пистата;
5.да се съобразяват с всички знаци и маркировки и да ползват писти, съответстващи на техните технически и физически умения;
6. да дават предимство на пистовите и спасителни служби, както и на предвидените превозни средства и по никакъв начин да не възпрепятстват техния път;
7.при злополука да обезопасяват пострадалия и незабавно да уведомяват спасителната служба.
54. По отношение на практикуващите ски бягане се утвърждават следните специални правила, а именно:
 1. Пистите за ски бягане се използват само в едната посока. Когато по изключение се налага двупосочно движение, задължително се поставят разделителни мрежи и огради.
 2. При ски бягане бавно бягащите се движат в дясната страна. 
 3. Когато туристът ски бегач бъде застигнат, при поискване е длъжен да освободи пътя.
 
V.ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ, ПРОДАЖБА, ВАЛИДНОСТ И ПОЛЗВАНЕ НА БИЛЕТИ И ЛИФТ КАРТИ ЗА ВЪЖЕНИТЕ ЛИНИИ В СКИ ЗОНА С ЦЕНТЪР ГР. БАНСКО
 
55.Продажбата на билети и лифт карти, осигуряващи ползването на въжените линии в ски-зона с център гр. Банско се извършва в следните обекти:
 1.на касите на Юлен АД, намиращи се на:Начална и Горна станция на Кабинкова въжена линия Банско-Бъндеришка поляна;
 2.на касата на Юлен АД, намираща се в „Кемпински хотел гранд Арена Банско“;
 3. в търговските обекти на фирма Макс спорт;
 4. по интернет, чрез сайта Banskoski.com;
 5. в търговските обекти на хотел „Регнум“; хотел „Лъки Банско“; хотел „Премиер“; хотел „Пирин ривър“; „Гранд хотел Банско“;хотел „Белведере“; хотел „Хот спрингс“ /с.Баня/;„Спорт хотел“, хотел “Гинес“; хотел „Зара“; хотел „Орбилукс“; „Бутик хотел Орес“ и ж.с. „Предела 1“.
56. Поради невъзможност за проверка на принадлежност към групите ползващи намаление: студенти, деца, пенсионери и др. онлайн се продават само стандартни лифт карти.
57. В ски гардероб № 1, намиращ се на начална станция на КВЛ се продават лифт карти с 10 % и с 15 % намаление от цената на каса, при наличие на следните условия:
 1. клиентите могат да ползват 10 % намаление от цената на лифт картата при ползване на пълно ски оборудване от гардеробите на Юлен АД;
 2.клиентите могат да ползват 15 % намаление от цената на лифт картата при ползване на пълно ски оборудване и ски учител от ски гардеробите и ски училище Юлен.
58. Картите, издадени от касата на Юлен АД, намираща се в „Кемпински хотел гранд Арена Банско“ и от търговските обекти на хотел „Регнум“,хотел „Лъки Банско“, хотел „Премиер“, хотел „Пирин Ривър“,хотел „Хот спрингс“ /с.Баня/ и „Бутик хотел Орес“ осигуряват ползването на коридор за бърз достъп за кабинкова въжена линия Банско-Бъндеришка поляна.
59. Работното време на касите на Юлен АД за продажба на лифт карти и билети, намиращи на начална и на горна станция на КВЛ, е от8.30до 17.30часа без почивен ден в рамките на зимния сезон.
- Четвъртък, петък и събота /считано от 19.12.2019год./ има дежурна каса на начална станция на КВЛ, която работи до 21.00 часа.
- Касата на Юлен АД, намираща се в „Кемпински гранд хотел арена Банско“ е с работно време от 8.30 часа до 22.00 часа всеки ден в рамките на зиния сезон.
60.„Юлен” АД издава и продава следните видове билети и лифт-карти за ползване на въжените линии в ски зоната:
 1.Двупосочни билети за ползване на КВЛ “Банско – Бъндеришка поляна“ за следните групи туристи: за възрастни, за студенти; за ученици,за пенсионери до 75 год./вкл./; за деца на възраст от 7 до 12 год./вкл./; за деца на възраст до 7 год; за пенсионери над 75 год.; за лица с увреждания и за лице, придружаващо лице и увреждане. Двупосочният билет за Кабинкова въжена линия може да се използва и в двете посоки в един и същи ден или в две различни посоки в отделни дни /без да се повтаря посоката/ до края на обявения сезон.
 2.Следните видове лифт карти за възрастни, за студенти; за ученици, за пенсионери до 75 год./вкл./; за деца на възраст от 7 до 12 год./вкл./; за деца на възраст до 7 год., за пенсионери над 75 год.:
а)Полудневната лифт карта, която може да се закупи след 12:00 часа, като услугата се активира в 12:30 часа и дава възможност за ползване на всички работещи въжени линии (лифтове и ски влекове), намиращи се на територията на ски зоната, до края на работното им време за съответния ден.
б) Еднодневна лифт карта, даваща възможност за ползване на работещите съоръжения в утвърденото за ски центъра работно време за датата на нейната валидност;
в)Двудневна, тридневна, четиридневна, петдневна, шестдневна, деветдневна и тринадесетдневна лифт карта, даващи възможност да се ползват всички работещи въжени линии (лифтове и ски влекове) в ски-зоната от датата,от която е валидна съответната лифт карта  до края на работното време на ски центъра на датата, в която изтича нейната валидност.
г)Билет за влек „Начална станция“, даващ възможност за ползване на съоръжението влек, намиращо се непосредствено до Начална станция на КВЛ в утвърденото за ски центъра работно време за датата на неговата валидност;
д)Карта „Банско – Туенти“, която е валидна за 20 дни по избор в рамките на сезон 2019-2020год.  /не е задължително да са последователни/.
е)Сезонна Карта, която осигурява ползването на коридор за бърз достъп до Кабинкова въжена линия.
ж)Фамилна сезонна карта, която осигурява ползването на коридор за бърз достъп до Кабинкова въжена линия. За закупуване на фамилна карта е необходимо представянето на документ, удостоверяващ родствената връзка между родителите и децата./акт за раждане/
з)Лифт карта, даваща възможност за упражняване на ски учителска дейност на територията на ски център Банско. Този тип карта се издава на лицата, отговарящи на посочените по-долу условия, и осигурява ползването на плацове и писти за извършване на обучение поски или сноуборд, както и ползването на всички въжени линии /лифтове и ски влекове/ за придвижванев ски зоната. Лифт картата, даваща възможност за упражняване на ски учителска дейност, осигурява ползването на коридор за бърз достъп за кабинкова въжена линия.
61. Валидността на картата Банско Туенти започва да тече след първото преминаване през четец в ски центъра. При неизползване на всички дни от картата Банско Туенти през текущия сезон, останалите не се прехвърлят за следващ сезон, както и не се компенсират парично.
62. Сезонната карта, Фамилната карта, Картaта Банско Туенти, билетът за кабина /отиване и връщане/, в това число билетът за кабина за лица с увредждания, билетът за кабина за лице, придружаващо лице с увреждане, картите и билетите за деца до 7 год. и за пенсионери над 75 год.  и билетът за влек "Начална станция" не подлежат на друго намаление.
63. Студентска/Ученическа карта/билет може да се закупи срещу представяне на валидна и заверена студентска книжка съответно,срещу представяне на валидна и заверена ученическа карта.
64. Лифт карта/билет за пенсионери може да се закупи срещу представяне на разпореждане за отпускане на пенсия/решение за пенсия/.
65. Детските карти/билети се делят на детска карта/билет за деца на възраст от 7 до 12 години /включително/ и детска карта/ билет за деца на възраст до 7 год..
- Детска карта/билет за деца до 7 год. може да се закупи и ползва само, когато детето е с придружител и срещу представяне на документ, удостоверяващ възрастта на детето. Един възрастен може да придружава до 2 деца, които са на възраст до 7 години. Периодът на валидност на картата за деца до 7 год. трябва да съответства с педиода на валидност на картата на придружителя, като картата за придружителя не трябва да е с по-къс период от този на детската карта.
- Картата/билетът за деца от 7 год. до 12 год. /вкл./ може да се закупи срещу представяне на документ, удостоверяващ възрастта на детето.
66. Лифт картите с валидност повече от тридни, картата за деца до 7 год. и картата за пенсионери над 75 год. съдържат име, фамилия и снимка на ползвателяим.
67. Билет за Кабина за лица с увреждания, може да се закупи срещу представяне на валидно Експертно решение, издадено от компетентен орган - ТЕКЛ,НЕЛК, удостоверяващо степента трайно намалена работоспособност/вида и степента увреждане на съответното лице.
68. Билет за Кабина за лице, придружаващо лице с увреждане, в случаите в които последното има право на такова и това изрично е записано в ЕР, може да  се закупи срещу представяне на валидно Експертно решение, издадено от компетентен орган -ТЕКЛ, НЕЛК, удостоверяващо  степента трайно намалена работоспособност/вида и степента на увреждане на съответното лице  и правото на чужда помощ.
69. Цените  на различните видове билети и лифт карти са в български лева, с включен ДДС и са обявени  от „Юлен” АД в Ценоразписи,поставенина видни местадо всяка каса  на дружествотоили в другите обекти, в които се продават карти и билети,и сакачени в официалния сайт на Ски център Банско – www.banskoski.com
70. При закупуване на лифт карта се заплаща депозит в размер на 5.00 лв., който е посочен в ценоразписите.
71. След изтичане валидността на картата тя може да бъде върната на касите на дружеството срещу фискален бон за платен депозит или в картоматите, като клиентът получава обратно платения от него депозит.
72.В цената на всеки закупен билет/лифт карта е включена планинска застраховка.
Табели на "Уника" с обяснения какво покрива застраховката, включена в лифт картите са поставени и на всички касови центрове на Юлен АД.
73. Ски учителска дейност на територията на Ски център Банско може да бъде упражнявана само от правоспособни ски учители, чрез ски училището, към което са наети.  
74. Ски карти, даващи право за упражняване на ски учителска дейност на територията на Ски център Банско, се предоставят срещу подадена молба от съответното ски училище, към която следва да бъдат приложени: Списък на наетите правоспособни ски учители, подписан и подпечатан от представляващия дружеството, менажиращо ски училището; Документи, удостоверяващи правоспособността на ски учителите и Документ за съответното ски училище.
75.Забранено е упражняване на ски учителска дейност от лице нямащо право да извършва такава на територията на Ски център Банско и ползващо обикновена туристическа карта.
76.Всяко лице, закупило билет или лифт карта е длъжно да я пазии да покаже  билета/картата за проверка на нейната редовност от оторизираните за това лица.
77.Оторизирани да извършват проверка на ползваните от туристите билети/ски картина територията на ски пиститев Ски зоната са служителите на „Юлен”АДна длъжност „ски патрул“, а при подхода към контролно – пропускателната система за въжените линии са служителите на „Юлен”АД, обслужващи самите въжени линии, служителите от звено вътрешен контрол и част от охранителите на фирма „Селена“, които следят за правомерното ползване на лифт картите.
78. При закупуването на лифт карта  и при първоначалното преминаване на притежателя й през четец в Ски зоната в системата се създава профил, съдържащ снимка. Тази снимка се визуализира и се съпостява на дисплеите при преминаването на клиента през всеки следващ четец с цел осъществяване на контрол за правомерното ползване на лифт картите.
79. Забранено е продаването, препродаванетои преотстъпването на лифт картите и билетитена трети лица./чл.27, ал.3 от Наредбата за обезопасяване и информационна обезпеченост на ски пистите/.
80. Всяко ползване на лифт карти и билети в разрез с настоящите общи условия /в това число ползване на лифт карта от лице, различно от това, на което картата е издадена/ се счита за нарушение, като при констатиранена нарушениеот оторизираните за целта лица, лифт картата/билетът се блокира/деактивира. /чл.27 ал.3 от Наредбата за обезопасяване и информационна обезпеченост на ски пистите/
81. Не се възстановява стойността на лифт картата, когато тя вече е използвана и възникне някое от посочените по-долу основания:
1. Прекъсване на електрозахранването;
2. Неблагоприятни климатични условия – силен вятър, обилен снеговалеж, липса на сняг, много ниски или много високи температури, мъгли, проливен дъжд и други;
3. Частично затваряне по съображения за сигурностна писти и въжени линии в ски зоната, или за провеждане на спортни състезания, тренировки и/или други мероприятия и/или други хипотези предвидени в действащото законодателство;
4. Нарушаване на целостта/повреда на лифт картата, в резултат от неправилно съхранение и експлоатация или при опит за интервенция върху нея;
5. Загубване на лифт картата;
6. Деактивиранена лифт картата поради неспазване на разпоредба от настоящите общи условияи правила;
7. Болест, настъпила травма или злополука на притежателя на лифт картата, възникнали по време на ползването й;
8. Прекратяване ползването на картата преди изтичане на нейната валидност от страна на лицето, което я е закупило, независимо от причината, която налага това.
9.При други разпоредби, в това число и при форсмажорни обстоятелства.
 
  VI.ОБЩИ ПРАВИЛА НА ПРОГРАМАТА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ, КОЯТО СТАРТИРА ОТ СЕЗОН 2018-2019 ГОД.
Юлен AД цени своите лоялни клиенти, които от години предпочитат да карат ски или сноуборд в най-добрия зимен курорт на Балканите. Ето защо разработи Програмата за лоялни клиенти, която стартира от зимен сезон 2018-2019 год.и е насочена към онези любители на зимните спортове, които закупуват сезонни лифт карти.
1.   Всеки, който отговаря на посочените по-долу условия и е дал съгласие за членство в Програмата, може да се възползва от привилегиите, които тя предлага.
2.  Програмата включва три вида карти -  Silver, Gold и Platinum, като притежаването на всяка следваща карта увеличава предимствата за лоялните клиенти, съгласно описаното по долу.
3.  Програмата стартира от сезон 2018-2019 год., но първият сезон, който се взема в предвид за определеняне вида на картата, която клиентът може да притежава, и от който се броят поредно закупените сезонни лифт карти е зимен сезон 2017 -2018 год.
4.  За сезон 2019-2020 год. всеки закупил сезонна карта през предходния зимен сезон /2018-2019 год./ може да се възползва от програмата за Лоялни клиенти и да заяви желание за получаване на Siver card, която ще му осигури ползването по време на новия зимен сезон /2019-2020 год./ на посочените по-долу привилегии.
5.  Условията за придобиване на Silver card и привилегиите, които тя предоставя на притежателя й са следните:
5.1.С такава карта се сдобива всеки, който е закупил две поредни години сезонна лифт карта, осигуряваща ползването на лифтовете на територията на Ски център Банско.
5.2.Притежателите на Silver card ползват следните привилегии:
-       Бърз достъп до кабинковия лифт;
-      5% отстъпка в магазините на Maxsport;
-      5% отстъпка в Ресторант „Soprano‘s“, Апрески бар „Happy End“ и Ресторант „Бъчвите“. Тази отстъпка може да се ползва само веднъж дневно, при представяне на лична карта заедно със сезонната лифт карта.
-      Достъп до трибуните по време на Световна купа по ски и/или сноуборд в Банско (само в случай, че се провеждат подобни състезания в съответния сезон, за който е закупена картата)
-      Еднократно ползване на услугата „ски/сноуборд сервиз“
-      Участие в благотворително състезание, организирано специално за лоялните клиенти, в края на ски сезона
-       Парти, организирано специално за лоялните клиенти
6.  Условията за придобиване на Gold card и привилегиите, които тя предоставя на притежателя й са следните:
6.1.  С такава карта се сдобива всеки, който е закупувал четири поредни години сезонна лифт карта, осигуряваща ползването на лифтовете на територията на Ски център Банско.
6.2.  Притежателите на Gold card ще имат правото да се възползват от следните привилегии:
-       Бърз достъп до кабинковия лифт;
-      Достъп до трибуните по време на Световна купа по ски и сноуборд в Банско (само в случай, че се провеждат подобни състезания в съответния сезон за който е закупена картата)
-      Три пъти ползване на услугата „ски/сноуборд сервиз“
-      10% отстъпка в магазините на Maxsport. Лоялните клиенти ще получават и специални покани за събития, които се организират за новите колекции.
-      10% отстъпка в Ресторант „Soprano‘s“, Апрески бар „Happy End“, Ресторант „Бъчвите“ и Алпийските барове, намиращи се на територията на ски зоната. Тази отстъпка може да се ползва само веднъж дневно, при представяне на лична карта заедно със сезонната карта.
-      Участие в благотворително състезание, организирано специално за лоялните клиенти, в края на ски сезона.
-      Парти, организирано специално за лоялните клиенти
-       50% отстъпка от цената за паркиране в ски зоната и на паркинга на начална станция на кабинковия лифт през дневното работно време.
7.  Условията за придобиване на Platinum card и привилегиите, които тя предоставя на притежателя й са следните:
7.1.  С такава карта може да се сдобие всеки, който е закупил шест поредни години сезонна лифт карта, осигуряваща ползването на лифтовете на територията на Ски център Банско.
7.2.  Тези лоялни клиенти ще ползват следните привилегии:
-       Бърз достъп до кабинковия лифт
-       Достъп до трибуните по време на Световната купа по ски и сноуборд в Банско (само в случай, че се провеждат състезания в сезона, за който е закупена картата). Освен това приносителят на Platinum Card ще ползва отстъпка при закупуването на билети за VIP ложата.
-       Пет пъти използване на усугата ски или сноуборд сервиз
-       15 % отстъпка в магазините на Maxsport, Лоялните клиенти ще поучават и специални покани за събития, които се организират за новите колекции.
-       15 % отстъпка в заведенията Sopranos, Happy End, Бъчвите и жълтите барове на територията на ски зоната. Тази отстъпка може да се ползва веднъж дневно само при представяне на лична карта заедно със сезонната карта.
-       Участие в благотворително състезание в края на ски сезона, организирано специално за лоялните клиенти
-       Парти организирано специално за лоялните клиенти
-       При резервация на двойна стая в хотелите на Balkan Holidays приносителите на Platinum Card ще получават, като комплимент, по-висока категория настаняване (само при наличност на помещения).
-       10 % отстъпка при резервация направена в сайта на Balkan Holidays
-       90 % отстъпка от цената за паркиране в ски зоната и на паркинга на начална станция на кабинковия лифт през дневното работно време.
 
Чрез тази нова програма Юлен АД иска да се отблагодари на своите лоялни клиенти и да направи престоят им в ски зоната и в Банско още по-приятен.
* Юлен АД си запазва правото да променя условията за ползване на програмата за лоялни клиенти.
 
VII.ПРАВИЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА СКИ ПАТРУЛА
82. Спазването на утвърдените от ръководството на Юлен АД правила за ползване на ски пистите и лифтовите съоръжения на територията на ски зона с център гр.Банско; специалните правила за практикуване на парапланеризъм; задължителните правила за безопасно поведение на скиори и сноубордисти, практикуващи зимни спортове на територията на ски зона с център гр.Банско и общите условия за издаване, продажба, валидност и ползване на билети и лифт карти в ски зона с център гр.Банско се следи от служители на Юлен АД, заемащи длъжността  „ски патрул“. Част от охранителите, назначени към фирмaСелена, както и служителите на „Юлен”АД, обслужващи въжените линиии служителите от звено вътрешен контрол същоследят за правомерното ползване на лифт картите.
83. Ски патрултите, носятотличително служебно облекло и служебна карта, с която се легитимиратпри изпълнение на служебните си задължения.
84. При изпълнение на служебните си задължения ски патрулът има следните правомощия:
1. да извършва контрол върху спазването на установения ред по ски пистите и обслужващите ги съоръжения в ски център Банско от ползвателите на услуги на територията на ски зоната.
2. да следи за спазването на правилата за ползване на ски-пистите и обслужващите ги въжени линии.
3. да следи за недопускане ползването на ски-пистите и обслужващите ги въжени линии в ски център Банско от лица във видимо нетрезво състояние и/или намиращи се под влиянието на упойващи вещества.
4. да следи за недопускане ползването на ски-пистите и обслужващите ги въжени линии, намиращи се на територията на ски център Банско по начин нарушаващ задължителните правила за безопасно поведение и/или застрашаващи с това, както собственото си здраве и безопасност, така и здравето и безопасността на останалите туристи.
5. да осъществява контролни проверки на случаен принцип за редовността на използваните лифт карти или билети.
6. да съдейства на служители от звено вътрешен контрол, на охранители от фирма Селена и на другите оторизирани лица при извършвани от тях проверки и при констатиране на извършени нарушения, като при необходимост се обръща за съдействие и от органите на МВР.
7. да следи за недопускане на нерегламентирано движение на МПС-та на територията на ски-пистите в ски център Банско.
8. да следи за недопускане на нерегламентирано обучение по ски и сноуборд от лица, които нямат правоспособност да упражняват тази дейност.
9.да извършва ежедневна проверка на условията за проходимост на пистите, за годността на средствата за обезопасяване и информационната обезпеченост, в това число информационни, указателни знации табелии за наличието на нетипични опасности, в т.ч. лавини и свлачища.
10.да преценява условията за практикуване на снежни спортове в рамките на работния ден и подават информация за предприемане на мерки по затваряне на писти или на участъци от тях,
11.При наличие на опасност ски патрулът е длъжен да сигнализира на ръководството на Юлен и на прекия му ръководители да дава задължителни указания за поведение на скиорите по отношение на възникната ситуация.
12.да оказва помощ на пострадал, като обезопасява мястото на инцидента и изчаква пристигането на медицински лица или спасителен екип.
13. при осъществяване на проверка да изисква за справка документите за самоличност на проверяваните лица.
85.При изпълнение на служебните си задължения ски патрулът има право да отправя предупреждение към лицата, които не спазват правилата за безопасно поведение, правилата за опазване на обществения ред, както и настоящите Общи условия. При неизпълнение на отправеното предупреждение ски патрулът има право да ограничи достъпа на нарушителите до съоръженията, обслужващи ски зоната чрез деактивиране на лифт карта или по друг подходящ начин.
86. Всеки ползвател на услуги на територията на ски център Банское длъжен да оказва съдействие при извършване на проверка от оторизираните лица.
 
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ
86. Настоящите общи условия са утвърдени от Ръководството на дружеството.
 
 
 
 
 
 
 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки"

Вижте повече OK